Sorotan literatur terhadap cabaran pendidikan Islam anak-anak mualaf di Malaysia

Literature review on the challenges of Islamic education among converts’ children in Malaysia

Authors

  • Asma Fakhruddin Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Selangor, MALAYSIA
  • Azarudin Awang Universiti Teknologi Mara (UiTM) Terengganu, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.53840/alirsyad.v5i2.149

Keywords:

Challenges, Children, Converts, Malaysia, Islamic Education

Abstract

Islamic religious education is a very important element in building a Muslim community that has a strong, formidable sense of integrity. Islamic knowledge covers faith, acts of worship, sharia, and morals. These are among the important components that every individual, especially those called Muslims, should learn. The development of Islamic da'wah in Malaysia results in individuals from different races and religions converting to Islam. This new group known as 'converts' needs assistance in aspects of Islamic education to ensure that they can become true Muslims. The weakness of these converts in understanding, practising, and reflecting on their religious practises poses a great challenge to the converts’ children’s religious education. Therefore, this study will identify the challenges faced by converts’ children in Malaysia in empowering their religious education. This study uses the library study method with close reference to the writings and documents on converts. The review of past studies shows that the challenges faced by the children of converts in obtaining Islamic education are religious challenges, challenges brought by parents who lack the basics of religion and who are illiterate, financial challenges, and challenges involving family backgrounds. This study recommends that converts’ children be given a particular emphasis on Islamic education by the agencies involved to strengthen their integrity and avoid any forms of negative influence that will inhibit their religious values.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Asma Fakhruddin, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

 

 

Azarudin Awang, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Terengganu, MALAYSIA

 

 

References

Abd Halim, R. B. (2017). Penghayatan agama Islam sebagai mediator dalam hubungan antara persekitaran sosial dengan salah laku seksual pelajar Islam. (Tesis PhD). Fakulti Pendidikan: Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Jalil, J., Hamzah, M. I., & Lubis, M. A. (2017). Tahap pengetahuan dan amalan Fardhu Ain anak-anak muallaf Sekolah Menengah di Bahagian Sri Aman Sarawak. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 1(1), 107–123.

Abdul Rahman, N. (2020, April 26). Mualaf tabah hadapi dugaan hidup. Harian Metro. Diambil daripada https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/04/571501/mualaf-tabah-hadapi-dugaan-hidup.

Abdullah, N. N. (2017). Temu bual bersama Presiden MACMA Terengganu di pejabat Darul Fitrah, Kuala Terengganu pada 14 Oktober 2017.

Abu Bakar, D. Z. R. (2013). Pengislaman anak-anak mualaf di bawah umur: Respons PPMM. Astro Awani. Diambil daripada https://azrilmohdamin.com/2013/06/20/pengislaman-anak-anak-mualaf-di-bawah-umur-respons-ppmm-2/.

Agustina, M. A. (2018). Pola asuh orang tua muallaf dalam memberikan pendidikan Islam pada anak di Dusun Welar, Pandeyan, Ngemplak, Boyolali tahun 2018. (Skripsi Sarjana). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Ali, H. B., & Hamjah, S. H. (2015). Kepentingan gaya hidup islam dalam konteks saudara baru. Bicara Dakwah Kali Ke-16, 4–14. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Alias, N. E. (2015). Kemahiran mengenal asas dan membaca al-quran dalam kalangan saudara baru di Kompleks Darul Hidayah Kuala Lumpur. (Tesis Sarjana). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Anon. (2010). Kamus Dewan (Edisi Keempat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anon. (2018). Modul Pendidikan Islam PIMKD2013 pengenalan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia. Cyberjaya: Institut Pendidikan Guru Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Aryani, N. (2015). Konsep pendidikan anak usia dini dalam perspektif pendidikan Islam. Jurnal Potensia, 14(02), 213–230.

Awang, A. (2015). Kajian pengalaman dialog kehidupan masyarakat Cina Muslim Terengganu sebelum dan selepas konversi. (Tesis PhD). Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya.

Azman, A. R., Azdi, W. R. W. M. F., & Irnawaty, I. R. (2015a). Analisis pentafsiran mualaf menurut Islam Dan enakmen pentadbiran Agama Islam Negeri di Malaysia. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 6, 9–37.

Azman, A. R., Irwan, M. S., & Shah, M. D. N. R. (2015b). Skim bantuan zakat asnaf mualaf: satu analisis kontemporari di Malaysia. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa, 6, 167–191. https://doi.org/10.12816/0029910.

Basir, H. (2012). 686 permohonan murtad direkod. Diambil daripada https://helmdahl.blogspot.com/2012/01/686-permohonan-murtad-direkod.html

Che Abah, N., Suhid, A., & Mohd Fakhrudin, F. (2019). Isu dan cabaran saudara baharu di Malaysia: satu tinjauan awal. Jurnal AL-ANWAR, 8(2), 1–13.

Fatimah, S., Nordin, N., Khadijah, I., & Hajar, M. Y. (2018). Cabaran dan implikasi pengurusan dokumentasi saudara baru. Prosiding Seminar Antarabangsa al-Quran dalam Masyarakat, p. 422-431. Kuala Nerus: Universiti Sultan Zainal Abidin.

Gomez, J. (2016). Bekas suami Deepa beri amaran rampas anak jika dibesarkan ikut ajaran Hindu. The Malaysian Insider. Diambil daripada http://www.theinsiderarchived.com/bahasa/article/bekas-suami-deepa-beri-amaran-rampas-anak-jika-dibesarkan-ikut-ajaran-hindu.

Hermawansyah, H., & Suryani, S. (2017). Internalisasi nilai-nilai keislaman pada anak-anak para muallaf: sebuah kajian Fenomenologi. Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, 5(1), 14–42. https://doi.org/10.36088/palapa.v5i1.34.

Ismail, Z., Ahmad, W. I. W., Hamjah, S. H., Mohamad Rasit, R., Abd. Khafidz, H., & Ashaari, M. F. (2019). Senario pendidikan Islam dan hala tujunya dalam sistem pendidikan Malaysia. Jurnal Al-Hikmah, 11(2), 37–53.

Kasim, A. Y., Hamid, S. A., & Jemali, M. (2017). Pengajaran akidah dalam kalangan mualaf di Institut Dakwah Islamiyah PERKIM. Jurnal Perspektif: Special Issue 1, 1(1), 89–100.

Kasimin, A. (1985). Saudara baru Cina di Wilayah dan Selangor. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kawi, K., & Tan Abdullah @ Tan Ai Pao, N. A. M. (2020). Isu dan cabaran saudara kita di Jabatan Agama Islam Sarawak [Issues and Challenges Mualaf in the Sarawak]. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(2), 28–43.

Laman Web Rasmi Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) - Jenis-Jenis Bantuan. (n.d.). (Retrieved June 28, 2020), diambil daripada http://www.maidam.gov.my/index.php/en/jenis-jenis-bantuan.

Mahfud, M. H. (2017). Pendidikan Islam bagi remaja dalam keluarga mualaf (studi kasus di Desa Mayang, Gatak, Sukoharjo tahun 2017). (Skripsi Sarjana). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Mohamad, N., Abd. Majid, M., & Omar, A. N. (2017). Metodologi pengajaran mualaf di Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 4(2), 215–233. rmc.kuis.edu.my/jpi/.

Mohd Khambali, K., Awang, A., Sintang, S., Abdul Rahman, N. F., Wan Ramli, W. A., & Mat Karim, K. N. (2017). Muhajir penjana interaksi dan toleransi beragama saudara baru-Muslim-Non-Muslim. Jurnal Akademika, 87(2), 63–76. https://doi.org/10.17576/akad-2017-8702-05.

Mohd Yusof, F., Timmiati, S. M., Nordin, N. R., Ruskam, A., Suratman, A. S. & Ripin, M. N. (2008). Kaedah penyelesaian dalam menangani pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu- Islam di Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. (Laporan Projek). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamat @ Kawangit, R. (2013). Keperluan bimbingan kepada golongan muallaf. Diambil daripada https://www.researchgate.net/publication/301894473_KEPERLUAN_BIMBINGAN_KEPADA_GOLONGAN_MUALLAF_DI_MALAYSIA.

Muhammad, S., Hj. Siren, N. R., & Md Yusoff, Y. (2018). Faktor permohonan isytihar murtad dalam kalangan mualaf di Selangor. Journal of Usuluddin, 46(2), 123–146. https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol46no2.5.

Norddin, M. F. Bin. (2017). Amalan penghayatan pendidikan Islam terhadap murid beragama Islam di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. (Tesis Sarjana). Fakulti Tamadun Islam. Universiti Teknologi Malaysia.

Othman, M. S., Ahmad @ Mohammed, A. A. K. S., & Kassim, A. Y. (2017). Konsep Malakah Ibnu Khaldun dalam konteks pengajaran yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 2(2), 12–26.

P. Guleng, M., Muhamat@Kawangit, R., & Mohamad, A. D. (2014). Penyesuaian diri mualaf terhadap masyarakat dalam kalangan pelajar Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). Jurnal Al-Hikmah, 6(1), 78–93.

Stapa, Z., Yusuf, N., & Shahruddin, A. F. (2012). Pendidikan menurut al-Quran dan Sunnah serta peranannya dalam memperkasakan tamadun ummah. Jurnal Hadhari Special Edition, 77–22.

Suhid, A. (2009). Pendidikan akhlak dan adab Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Suhid, A., Ahmad, A. M., Mohd Sabri, S., & Effendy Mohamad, A. (2015). Pendidikan untuk semua: amalannya dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. International Journal of Education and Training (InjET), 1(2), 1–7.

Suhid, A., Fakhruddin, F. M., Roslan, S., Abdul Mutalib, L., & Che Noh, M. A. (2014). Private Islamic primary school teachers’ commitment in human capital development in Malaysia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(27), 766–773.

Tajul Arifin, F. A. (2013). Dahulu mualaf kini murtad. Persidangan Antarabangsa Pembangunan Muallaf, 7-8 Sept.

Yahaya, A. (2012). Faktor-faktor yang menyebabkan gejala melepak di kalangan remaja (part 2). Diambil daripada http://eprints.utm.my/id/eprint/21099/1/Faktor-faktor_part2.pdf.

Yap. (2019). Tekanan perasaan golongan mualaf. Sinar Harian. Diambil daripada https://www.sinarharian.com.my/article/28842/KOLUMNIS/Tekanan-perasaan-golongan-mualaf.

Yatim, N. (2019). Kasih seorang mualaf, setia jaga bapa hidap strok. Sinar Harian. Diambil daripada https://www.sinarharian.com.my/article/40542/EDISI/Terengganu/Kasih-seorang-mualaf-setia-jaga-bapa-hidap-strok.

Yusoff Awang, Y., & Che Mat, C. B. (2004). Kepentingan pendidikan Islam dalam pengajian ketamadunan. Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme, 1–12. Samarahan: Universiti Teknologi MARA Kampus Samarahan.

Yusri, S. F. Z. & Abdullah @ Tan Ai Pow, A. M. T. (2015). Pengajaran pendidikan Islam terhadap muallaf: satu tinjauan literatur. Dlm. A. I. Mokhtar & Z. Aini (Eds.), Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah (pp. 1–17). Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Published

2020-12-22

How to Cite

Fakhruddin, A., & Awang, A. (2020). Sorotan literatur terhadap cabaran pendidikan Islam anak-anak mualaf di Malaysia: Literature review on the challenges of Islamic education among converts’ children in Malaysia. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 5(2), 444–455. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v5i2.149