Kajian perbandingan kalangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi terhadap simptom stres yang dialami ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian era Covid-19

A comparative study among students of higher education institutions on stress symptoms during online teaching and learning in the era of Covid-19

Authors

  • Zainora Daud Islamic Science University of Malaysia (USIM), Malaysia
  • Noorhafizah Mohd Haridi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Norazman Alias Islamic Science University of Malaysia (USIM), Malaysia
  • Anuar Hasin Islamic Science University of Malaysia (USIM), Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.136

Keywords:

Simptom, Stres, Perbandingan, Covid-19, Dalam Talian

Abstract

Pandemik Covid-19 yang melanda dunia sehingga hari ini berpunca daripada koronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 (SARS-CoV-2). Ini mendatangkan suatu implikasi yang amat besar dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Bagi mengelakkan penularan virus ini secara berleluasa, pihak Kementerian Pendidikan bersama-sama pelbagai pihak lain telah memutuskan sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara atas talian. Sehubungan itu, artikel ini bertujuan untuk membuat perbandingan simptom stres dalam kalangan para huffaz dalam bidang pengkhususan qiraat. Simptom stres terbahagi kepada fizikal, psikologikal, gangguan fikiran dan tingkah laku. Namun simptom-simptom ini memberi implikasi yang positif dan negatif dalam kehidupan individu. Implikasi positif membentuk jati diri dan motivasi pelajar ke arah kecemerlangan dalam bidang yang dipilih, akan tetapi jika mendatangkan implikasi negatif, ini akan mendorong para pelajar kepada aktiviti-aktiviti yang tidak sihat yang boleh menjejaskan kualiti pembelajaran mereka. Responden kajian terdiri daripada para pelajar di USIM dan KUIS. Pengumpulan data berdasarkan instrumen soal selidik dan kaedah analisis deskriptif yang digunakan ialah kekerapan dan peratusan bagi mengenalpasti latar belakang pelajar dan meninjau gejala stres yang dialami para pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa simptom-simptom stres antara kedua-dua institusi berada di tahap yang berbeza. Bagi responden USIM menunjukkan bahawa tahap simptom stres mereka berada di tahap sederhana dengan mencatatkan ketiga-tiga konstruk berada di tahap sederhana tetapi konstruk simptom stres dalam aspek tingkah laku berada di tahap tinggi. Manakala bagi responden KUIS mencatatkan analisis keseluruhannya berada di tahap rendah dengan hasil semua konstruk berada di tahap rendah. Ini menunjukkan bahawa tahap stres dipengaruhi dengan keadaan persekitaran, keadaan dan persepsi diri individu itu sendiri. Kesimpulannya stres memainkan peranan yang penting dalam melahirkan modal insan yang mempunyai motivasi diri yang tinggi dalam kalangan pelajar walaupun ketika menghadapi waktu getir dengan pengurusan stress mereka berdasarkan panduan Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Zainora Daud, Islamic Science University of Malaysia (USIM), Malaysia

Zainora Binti Daud, Faculty of Quran And Sunnah Studies, Islamic Science University of Malaysia.

She was born in Merlimau, Melaka. Received her early education at Sekolah Kebangsaan Serkam and later to secondary school at Ma’ahad al-Ehya al-Karim, Tanjong Bidara and Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sharifah Rodziah, Telok Mas, Melaka. She furthered her study to Darul Quran, JAKIM  and obtained Diploma Tahfiz al-Quran and al-Qiraat, JAKIM.  She completed her Bachelor’s Degree in the field al-Quran and al-Hadith Studies from Academy of Islamic Studies, University of Malaya. She pursued Master’s Degree in Islamic Studies at  Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia. And she has succesfully completed her PhD in the field al-Quran and al-Qiraat from Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Among her research field are al-Quran Studies in Tahfiz, al-Qiraat and Tafsir. She has produced article and conducted research project related to her fields. She can be reached by email zainora@usim.edu.my.

References

Abd Kadir, M. N. (2012). Pengurusan stres pelajar. Dicapai daripada http://www.kmj.matrik.edu.my/mengenai-kami/jabatan- pengurusan-pelajar/.

Abdul Ghani, F. (2013) Memahami masalah kesihatan mental. Dicapai daripada http://www.myhealth.gov.my/memahami-masalah-kesihatan-mental.

Abdullah, N. (2020). Kesiapsiagaan dan respons KKM dalam menghadapi potensi penularan Novel Coronavirus, Wuhan, China. Kementerian Kesihatan Malaysia: Putrajaya. Dicapai daripada https://kpkesihatan.com/2020/01/16/kenyataan-akhbar-kpk-16-januari-2020-kesiapsiagaan-dan-respons-kkm-dalam-menghadapi-potensi-penularan-novel-coronavirus-wuhan-china/.

Ahmad Ibrahim, M. A., Wan Razali, W. M. F. A., & Osman, H. (2011). Kaunseling dalam Islam. Nilai: USIM.

Al-Bakri, Z. M. (2020). Soal jawab Fiqh Covid 19 edisi kemas kini. Putrajaya: Pejabat Menteri Agama, Jabatan Perdana Menteri.

Arshat, Z., Pai, F. S., & Ismail, Z. (2018). Keluarga B40 tekanan dan kekuatan B40. Dicapai daripada https://www.researchgate.net/publication/Keluarga_B40_Tekanan_dan_Kekuatan_B40_Family_Stress_and_Strength.

Ayob, A. M. (1983). Kaedah penyelidikan sosioekonomi: suatu pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bruffaerts, R., Mortier, P., Kiekens, G., Auerbach, R. P., Cuijpers, P., Demyttenaere, K., & Kessler, R. C. (2018). Mental health problems in college freshmen: Prevalence and academic functioning. Journal of Affective Disorders, 225(1), 97-103. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.07.044.

Daud, Z. (2015). Penilaian pelaksanaan kurikulum Qiraat di Darul Quran dan Ma’ahad Tahfiz al-Quran di Malaysia (Tesis PhD tidak diterbitkan), Universiti Malaya, Malaysia.

Daud, Z. (2021). Temubual bersama Ketua Program Pengajian Qiraat, USIM pada 1 Januari 2021.

Fakulti Pengajian Peradaban Islam, (FPPI) KUIS. (2020). Program pengajian. Dicapai daripada www.fppi. kuis.edu. my,/online app2. kuis. edu.my: 8080/ online app /program/MT08.pdf.

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. (2020). Penubuhan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Dicapai daripada www.fpqs.usim.edu.my.

Gaol, N. T. L. (2016). Teori stres: stimulus, respons, dan transaksional. Buletin Psikologi, 24(1), 1–11. Dicapai daripada https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/11224.

Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. (1992). Educational research: competencies for analysis and application. New York, NY: Macmillan Publishing Company.

Hunt, J. & Eisenberg, D. (2010). Mental health problems and help seeking behavoir among college students. Journal of Adolescent Health, (46). https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.08.008.

Ismaal, I. H. (2017). Stres dan kesihatan. Kuala Lumpur: Pusat Kesihatan Universiti, UTM. Dicapai daripada https://kl.utm.my/pendaftar/files/2017/10/Stress-dan-kesihatan-Dr.-Izzat-Hazmir-bin-Ismaal.pdf.

Ismail, N., Bakar, N. H., Abd. Majid, M., & Kasan, H. (2019). Pengamalan hidup beragama dalam kalangan mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam di Malaysia. Al-Irsyad: Journal of Islamic And Contemporary Issues. 4 (2): 78-93. Dicapai daripada http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/57/43.

Jabatan Penerangan Malaysia. (2020). Covid-19’ nama rasmi bagi Novel Coronavirus 2019 – WHO. Dicapai pada Disember 2, 2020 daripada https://www.penerangan.gov.my/japenv2/index.php/2020 /02/12 /covid-19-nama-rasmi-bagi-novel-coronavirus-2019-who/.

Kartika, C. D. ‎(2015). Hubungan antara kecerdasan emosi dengan stres akademik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. (Tesis Sarjana, tidak diterbitkan). Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2011). Panduan menangani stres. Dicapai pada September 21, 2020 daripada https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Rujukan /NCD/Kesihatan%20Mental/6_Panduan_Menangani_Stres.pdf).

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2020). Statistik Covid 19. Dicapai pada September 20, 2020 daripada http://covid-19.moh.gov.my/terkini.

Konting, M. M. (1990). Kaedah penyelidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

KUIS. (2020). Latarbelakang KUIS. Dicapai daripada http://www.kuis.edu.my/latar-belakang.

Mohamad, M. S., & Ibrahim, R. (2018). Perbezaan gender tekanan psikologikal dan kesihatan mental dalam kalangan pelajar prasiswazah. Jurnal Personalia Pelajar, 21(1), 55-66. Retrieved from http://journalarticle.ukm.my/15985/1/Artikel-7_Suhaimi_final.pdf.

Musradinur. (2016). Stres dan cara mengatasinya. Jurnal Edukasi, 2(2), 183-200. Retrieved from https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/815/632.

Mustafa, M. Z., Suradin, A., Muhammad, S. S., Madar, A. R., & Razza, A. R. (2009). Kajian stres dalam kalangan pelajar wanita program Sarjana Muda Kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Dicapai daripada https://core.ac.uk/display/12005662.

Noah, S M. (2002). Reka bentuk penyelidikan falsafah, teori dan praktis. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Pauzi, M. F., Juhari, S. N., Amiruddin, S., & Mat Hassan, N. (2020). Covid-19: Pengajaran dan pembelajaran sewaktu krisis pandemik. Jurnal Refleksi Kepemimpinan, III. 96-105. Retrieved from http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jrk/article/view/9892.

Perpustakaan Negara Malaysia. (2020). Maklumat Covid 19. Dicapai pada September 20, 2020 daripada https:// www.pnm. gov.my/pnm/ resources/ pdf /Aktiviti /minipakejancovid.pdf).

Pharmjit, S., & Chan, Y. F. (2010). Panduan komprehensif penulisan cadangan penyelidikan. Shah Alam: UPENA, UITM.

Rathakrishnan, M. (2020). COVID-19 ubah pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Dicapai daripada https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2020/07/710464/covid-19-ubah-pengajaran-dan-pembelajaran -dari-rumah.

Saad, S. S., Wan Zaimah, D., Zahrul, A., & Hussain, O. (2018). Pengurusan stres dalam kalangan pelajar universiti. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322222527_PENGURUSAN_STRES_DALAM_KALANGAN_PELAJAR_UNIVERSITI.

Sekaran, U. (2003). Research methods for bussiness a skill-building approach. USA: John Wiley & Sons.

Sipalan, J. (2020). Malaysia confirms first cases of coronavirus infection. Reuters. Dicapai daripada reuters.com/article/china-health-malaysia-idUSL4N29U03A.

Sipon, S., Othman, K., & Abdul Rahman, A. (2013). Stres, punca, teori dan pengurusan efektif. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

USIM. (2020). Bahagian akademik, USIM. Dicapai daripada www.edocs.usim.edu.my.

Yaacob, A. R., Ibrahim, R. A., Rashdan, R., & Majdi @ Abd Hadi, I. (2009). Punca stress di kalangan pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Dicapai daripada www. academia. edu /7105868 /Punca _ STRESS_di kalangan_pelajar.

Yassin, M. (2020). Perutusan khas YAB Perdana Menteri mengenai Covid-19. Dicapai pada Mac 16, 2021 daripada https:// www. pmo.gov.my/ms/2020/03/perutusan-khas-yab-perdana-menteri-mengenai-covid-19-16-mac-2020-2/.

Published

2021-06-17

How to Cite

Daud, Z., Mohd Haridi, N., Alias, N. ., & Hasin, A. . (2021). Kajian perbandingan kalangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi terhadap simptom stres yang dialami ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian era Covid-19: A comparative study among students of higher education institutions on stress symptoms during online teaching and learning in the era of Covid-19. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 615-627. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.136