Isu Pelaksanaan Komunikasi Bukan Lisan dalam Pengajaran Bahasa Arab Melalui Atas Talian

The Issue of Nonverbal Communication Practice in Arabic Language Teaching via Online Platform

  • Nor Azhan Norul’Azmi Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), 43000, Kajang, Malaysia.
  • Noor Shamshinar Zakaria Fakulti Pendidikan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), 43000, Kajang, Malaysia. Email: shamshinar@kuis.edu.my
Keywords: Isu Komunikasi, Komunikasi Bukan Lisan, Kesediaan Guru Bahasa Arab, Pengajaran Atas Talianvv

Abstract

Nonverbal communication skills (NVC) are the cornerstone of effective teaching and facilitation process among teachers. Due to the development of information technology and its influence on education practices, the implementation of this communication via online platform should be mastered by teachers as well. The discussion uses a meta-analysis approach by investigating previous studies to identify issues of NVC practice in online Arabic language teaching. The results showed that there are some issues of NVC practice in Arabic Language teaching and facilitating process via online platforms. The issue of NVC practice among teachers during teaching process in traditional or online classrooms still exists despite their knowledge in subject matter itself. Among them are the weaknesses in verbal communication practices as well as external factors such as the workload and technology support. The implications of this study suggest that teachers who teach traditionally need to first improve their weaknesses in their NVC skills as it will be harder in online teaching process. Teachers cannot avoid following the current trend of teaching and learning as the need for education is constantly changing when current technologies take place. Thus, infrastructure and technology need to be developed in tandem with excellent communication skills.

ABSTRAK

Kemahiran komunikasi bukan lisan (KBL) adalah tonggak kepada keberkesanan pengajaran dan pemudahcaraan guru. Oleh kerana pembangunan teknologi maklumat dan pengaruhnya terhadap amalan pendidikan, maka pelaksanaan komunikasi ini perlu dikuasai oleh guru secara atas talian. Penulisan ini menggunakan pendekatan meta analisis, iaitu dengan cara merujuk kajian lepas bagi mengenalpasti isu pelaksanaan KBL dalam pengajaran Bahasa Arab melalui atas talian. Hasil analisis menunjukkan terdapat isu pelaksanaan KBL dalam pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Bahasa Arab melalui atas talian. Isu pelaksanaan KBL dalam kalangan guru ketika pelaksanaan PdPc dalam bilik darjah tradisional dan atas talian masih berlaku walaupun mereka mempunyai ilmu pengetahuan terhadap subjek Bahasa Arab. Antara isu yang dikenalpasti ialah kelemahan amalan komunikasi lisan dan juga faktor luaran seperti bebanan tugas yang dipikul oleh guru dan sokongan teknologi. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa guru yang mengajar secara tradisional perlu memperbaiki kelemahan dalam kemahiran KBL terlebih dahulu. Ini kerana ia akan menjadi bertambah sukar sekiranya proses PdPc dijalankan secara atas talian. Guru tidak dapat mengelak daripada mengikuti arus perubahan PdPc era baharu ini kerana desakan dan keperluan teknologi dalam pendidikan sentiasa berubah dari masa ke masa. Demikian, prasarana dan teknologi perlu dibangunkan seiring dengan kejituan dalam kemahiran komunikasi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Rahman, K. A. (2012). Disposisi guru berkesan: Personaliti dan kemahiran komunikasi. Akademika 82(2): 37-44.

Abu Ali, M. B. H. (1984). Manahij wa ara’ fi lughat al-Quran. Oman: Darul Fikr. Adnan, A., Din, R., Mohd Hussim, M. S., Ahmad, J. & Abu Hassan, M. N. Z. (2014). Amalan penggunaan portal pembelajaran PPG dalam kalangan pelajar program pensiswazahan guru (IPG): Satu tinjauan dari perspektif pelajar. TEMPAWAN Jurnal Penyelididkan. Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. KPM. ISSN 0127-0693.

Ahmad Ibrahim, M. A., Wan Razali, W. M. F. A, & Osman, H. (2011). Kaunseling dalam Islam. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Ahmad, M. (2016). Amalan pengajaran berkesan guru bahasa Arab di Pahang. (Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan). Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya.

Ahmad, N. S., Che Aman, R. & Amzah, F. (2009). Komunikasi lisan dan bukan lisan dalam kalangan guru pelatih. bahasa verbal dan bukan verbal I. Dlm. Komunikasi, Pendidikan dan Penterjemahan. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia..

Aini, Z., Don, A. G., Mokhtar, A. I. & Ahmad Fauzi, N. U. (2019). Strategi komunikasi pemujukan pendakwah dalam penyampaian mesej Islam kepada masyarakat orang asli di selangor. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 4(1), 12-26.

Al-Arini, A. B. (2011). Mada tawafur maharat al-ittisal ghair al-lafziah lada hai’ati al-tadris fi kulliati al-ulum bi jaamiati al-qasim min wajhati nazari al-talabah. (Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan). Baghdad: Akadimiyyah al-Dirasat al-Arabiyyah.

Ashaari, O. (1998). Peranan, tugas dan tanggungjawab guru di sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Azhari, A. R. H., Abdul Jabar, M. A., & Hasbullah, A. (2005). Kamus dalam talian untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab di Malaysia Cabaran dan Inovasi (pp. 48-66). Bangi: Minda Imtiyaz Publications.

Burrough, N.F. (2007). A reinvestigagation of the relationship of teacher nonverbal immediacy and student compliance resistance with learning. Communication Education, 56 (4), 453-475.

Deraman, H., Yusof, S., Abdullah, R., & Nawi, S. (2002). Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Dlm. Sulaiman Md. Yasin, Mohd Salleh Lebar (Pnyt.). Komunikasi dalam pengajaran dan kepimpinan pendidikan. Shah Alam: Karisma Publications.

Desa, A. F. M., Embi, M. A., & Hashim, H. (2019). The effects of instagram based activities in improving secondary school students’ writing skill. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS). Volume III, Issue IV, 339-363. ISSN 2454-6186.

Ellis, R. (2009). Communications skilss: stepladders to success for the professional. Bristol, UK: Intellect Books.

Floyd, K. (2009). Interpersonel communication. New York: Mc Graw Hill Inc.

Georgakopoulos, A., & Guerrero, L.K. (2010). Students perceptions of teachers’ nonverbal and verbal communiction of best and worst professor across six cultures. International Education Studies, 2. Ghamdi, A.A., Samarji, A., & Watt, A. (2016). Essential considerations in distance education in KSA: teacher immediacy in a virtual teaching and learning environment. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 1.

Halias, N. (2016). Komunikasi nonverbal dalam pengajaran bahasa arab di sekolah menengah agama. (Tesis PhD). Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya.

Halias, N., Ismail, Z., & Baharudin, H. (2017). Komunikasi bukan lisan dalam pengajaran bahasa Arab. Bangi: UKM.

Hamzah, M. S. G, Ramli, & Mohd Daud, S. (2011). Karakter guru, ilmu diagung guru disanjung. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Husain, C. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sma muhammadiyah tarakan guru sma muhammadiyah tarakan. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Volume 2, Nomor 2, 184-192 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615 184.

Ishak. R. & Siti Nur Fatihah. (2018). Prestasi kerja guru dan hubungannya dengan faktor beban tugas, persekitaran kerja, dan personal: kajian kes di sebuah sekolah di sabah. Jurnal Kepimpinan Pendidikan. Bil 5, Isu 1. E-ISSN-2289-9669.

Ismail, M. R. & Pa. M. T. (2007). Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Ismail, M. Z., & Othman, M. H. (2017). amalan pedagogi abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih program ijazah sarjana muda perguruan (PISMP) pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jurnal Penyelidikan Dedikasi. Jilid 13, 2017. Institut Pendidikan Guru. Kampus Ipoh.

Ismail, Z. (2001). Hubungan antara persekitaran bahasa Arab dengan kemahiran bertutur dalam bahasa Arab di kalangan pelajar universiti di Malaysia. (Kertas Projek Sarjana Yang Tidak Diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jaafar, A. N. (2004). Kuasa karisma. Bentong: PTS Publications & Distributors.

JAPIM. (2000). Sukatan pelajaran bahasa arab komunikasi KBSM. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Jasmi, K. A. (2010). Guru cemerlang pendidikan islam sekolah menengah di malaysia. satu kajian kes. (Tesis PhD yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (1997). Akta pendidikan. Kuala Lumpur: MDC Publication.

Kendon, A. (1981). Nonverbal communication: Interaction and gesture. The Hague: Mouton Publisher.

Lau, K. C., & Chan, B. F. (1972). Komunikasi pengajaran. Jurnal Masalah Pendidikan. Edisi April.

Long, A. (1983). Pedagogi: Kaedah am mengajar. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Lubis, M. A., Wan Hassan, W. N. S., & Hamzah, M. I. (2017). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru-guru pendidikan Islam sekolah menengah di Selangor terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran pendidikan Islam. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J). Volume 1(1), 1-13.

Macedonia, M., & Knosche, T.R. (2011). Body in mind: how gestures empower foreign language learning. Mind, Brain, and Education. 5(4): 196-211.

Marzuki, S. C. (2004). Amalan pengajaran yang berkesan: Kajian di beberapa sekolah menengah di wilayah persekutuan dan selangor. Jurnal Pendidikan Universiti Malaya. Jilid 24.

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (2000). Nonverbal behavior in interpersonal relations. (4th ed.) Boston: Allyn & Bacon. McCroskey, J. C., Richmond, V. P., & Bennet, V. E. (2006). The relationship of student ends of class motivation with teacher communications behaviours and instructional outcomes. Communication Education, 55(4).

Mohamed, A. K. (2001). Teori pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama di Malaysia. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Dazali, N. S., & Awang, M. I. (2014). Tahap kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar sarjana muda pendidikan IPTA di utara semenanjung malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu–JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ). ISSN: 2180-4842. Vol. 4, Bil. 2 (Nov. 2014): 44-56.

Mohd Noah, S., Abdul Malek & Wan Jaafar, W. M. (2009). Panduan rasmi MEDSI (Malaysian Educators Selection Inventory). Shah Alam: Oxford Fajar.

Mukhtar, M. Z., & Ag. Damit, S. (2015). Amalan penggunaan lughat al-fasl dalam kalangan guru pelatih J-QAF. Prosiding Persidangan Kebangsaan Bahasa Arab (NCAL2015). IPG Pendidikan Islam: Bangi.

Nasution, S. (1995). Didaktif asas-asas mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.

Osman, M. (2000). Pengucapan awam yang berkesan. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Sdn. Bhd. Othman, M. S., Shah Ahmad@Mohammed, A. A. K., & Kassim, A. Y. (2017). Konsep malakah ibnu Khaldun dalam konteks pengajaran yang menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 12-26. Pa, M. T. (2017). Perbandingan ciri-ciri umum nahu bahasa Arab dan bahasa Melayu dan kaitannya dengan kesulitan pelajar-pelajar melayu mempelajari bahasa arab. Journal of Modern Languages. [S.l.], v. 13, n. 1, 133-147. ISSN 2462-1986.

Radin, M., & Yasin, M. A. M. (2018). Perlaksanaan pendidikan abad ke-21 di Malaysia: Satu tinjauan awal. Sains Humanika, 10: 3-2 (2018) 1–6. e-ISSN ISSN: 2289-6996. Ramli, S., & Syed Abu Bakar, S. A. (2015). Cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, v. 26, n. 1, 81-93. Silberman, M. (2010). Pembelajaran aktif: 101 strategi untuk mengajar apa jua subjek siri pembangunan profesion perguruan. Institut Terjemahan Negara Malaysia: Kuala Lumpur.

Sipon, S., Jusoh, A. J., & Md. Yusof, H. (2002). Kaunseling individu. Selangor: Prentice Hall.

Sulaiman, E. (2004). Pengenalan pedagogi. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Sustrisno, E. (2011). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yuzer, T. V. (2007). Generating virtual eye contacts through online synchronous communications in virtual classroom applications. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. ISSN 1302–6488, Volume: 8 Number: 1 Article: 3.

Zailani, M. A. (2007). Aktiviti komunikatif dalam pengajaran bahasa Arab sekolah menengah. (Tesis Phd Yang Tidak Diterbitkan). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Published
2019-12-16
How to Cite
Norul’Azmi, N. A., & Zakaria, N. S. (2019). Isu Pelaksanaan Komunikasi Bukan Lisan dalam Pengajaran Bahasa Arab Melalui Atas Talian. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 4(2), 110-124. Retrieved from http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/60