Faktor penglibatan remaja dalam salah laku seksual: kajian terhadap remaja hamil luar nikah di Pusat Pemulihan Akhlak negeri Selangor

Teenagers’ involvement factor in sexual misconduct: a study on teenagers’ premarital pregnancy in Selangor state Moral Rehabilitation Centre

Authors

  • Mariam Abd. Majid Faculty of Islamic Civilizations Studies, International Islamic University College Selangor (KUIS) 43000, Kajang, Malaysia.
  • Nurul Zafirah Azman Faculty of Islamic Civilizations Studies, International Islamic University College Selangor (KUIS) 43000, Kajang, Malaysia
  • Nurul Izzah Mohd Yani Faculty of Islamic Civilizations Studies, International Islamic University College Selangor (KUIS) 43000, Kajang, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/alirsyad.v4i2.59

Keywords:

Faktor, Penglibatan, Remaja, Salah Laku Seksual, Hamil Tanpa Nikah, Pusat Pemulihan Akhlak Negeri Selangor

Abstract

Generasi remaja pada hari ini merupakan modal insan negara pada masa akan datang. Peranan mencorak kepimpinan dan pembangunan negara pada masa hadapan bakal dilaksanakan oleh mereka. Namun, pendedahan berita pelbagai isu berkaitan keterlibatan remaja dalam gejala sosial yang berlaku dalam negara mencetus keadaan yang sangat membimbangkan antaranya peningkatan kes hamil tanpa nikah golongan remaja. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mencatatkan sebanyak 79,302 kes remaja bawah 18 tahun hamil tanpa nikah dalam tempoh lima (5) tahun iaitu bermula dari tahun 2012-2016. Artikel ini bertujuan mengemukakan faktor-faktor penglibatan remaja dalam salah laku seksual sehingga hamil tanpa nikah. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan reka bentuk kajian kes. Data kajian diperolehi menerusi kaedah temubual separa struktur terhadap seorang pentadbir, seorang warden di Pusat Pemulihan Akhlak di Negeri Selangor serta empat orang remaja yang hamil tanpa nikah. Kesemua informen kajian dipilih melalui kaedah persampelan bertujuan. Transkripsi temubual dianalisis untuk pembentukan tema dan sub tema. Dapatan kajian mendapati bahawa antara faktor penglibatan remaja dalam salah laku seksual ialah kerana percintaan dan kerelaan sendiri, mangsa rogol, menonton video dan filem porno, kelemahan institusi keluarga, konflik dalam keluarga, kejahilan dan pengabaian amalan beragama, pengaruh rakan sebaya, pengambilan pil khayal dan penglibatan dalam perlumbaan haram. Diharapkan dapatan ini dapat membantu semua pihak dalam usaha membendung gejala ini daripada terus meningkat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, S., Ghani, S. A., Akil, S. S. S. M. S., & Faudzi, N. M. (2014). Relationship of parent and peer attachment with coping strategy among teenagers pregnancy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 334-338.

Ahmadian, M., Hamsan, H. H., Abdullah, H., Samah, A. A., & Noor, A. M. (2014). Risky sexual behavior among rural female adolescents in Malaysia: a limited role of protective factors. Global journal of health science, 6(3), 165.

Alavi, K., Nen, S., Ibrahim, F., Akhir, N. M., Mohamad, M. S., & Nordin, N. M. (2012). Hamil luar nikah dalam kalangan remaja. e-BANGI, 7(1), 131-140.

Azizan, N. I., Ismail, N., Dimon, Z., & Mohd Jabar, N. H. (2015). Permasalahan sosial di kalangan remaja di Selangor: Satu tinjauan. Prosiding International Conference on Aqidah, Dakwah and Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12–13 October 2015.

Baharudin, D. F., Hamdani, S. M., Mutalib, M. M. A., & Zakaria, M. Z. (2018). Kefahaman Beragama dan Proses Transformasi Hubungan Pasangan dalam Perkahwinan: Religion and Relationship Transformational Processes in Marriage. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 3(2), 75-91.

Hamjah, S. H., Samuri, M. A. A., Rasit, R. M., Sham, F. M., Kusrin, Z. M., Ismail, Z., & Basah, N. K. (2012). Factors relating to premarital pregnancy amongst Muslim adolescents in Malaysia. Research Journal of Medical Sciences, 6(6), 266-271.

http://dwnsiswa.dbp.my/wordpress/?m=201706 (dilayari pada 1 Jun 2017).

http://mstar.com.my/berita/cerita.asp?file=/2012/9/22/mstar_berita/20120922100653&sec=mstar_berita. (Diakses pada 29 Mei 2019).

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/4-000-remaja-bawah-18-tahun-hamil-setahun-188916. (Diakses pada 29 Mei 2019).

http://www.bernama.com/bm/news.php?id=1482517.

http://www.bharian.com.my/node/92792. Di akses pada 29 Mei 2019.

http://www.myhealth.gov.my/index.php/en/akibat-seks-luar-nikah. (Diakses pada 29 Mei 2019).

http://www.myhealth.gov.my/kesan-a-akibat-kehamilan-remaja/. (Diakses pada 29 Mei 2019).

http://www.utusan.com.my/berita/nasional/seks-suka-samasuka-1.185858. (Dicapai pada 03 Februari 2016).

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/7b9650d84cbe7ea048257057000254e8?OpenDocument.

https://www.bharian.com.my/berita/kes/2018/06/435769/dua-beradik-setan-rogol-adik-kandung. (Diakses pada 29 Mei 2019).

https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/4_Portal%20Content/1_About%20us/7_AnnualReport/Laporan_Tahunan_2014_DOSM.pdf.

https://www.hmetro.com.my/node/36116. (Diakses pada 10 September 2017).

https://www.hmetro.com.my/utama/2017/12/296866/update-bapa-tiri-durjana-ditahan (Diakses pada 29 Mei 2019).

Illenia, P., & Handadari, W. (2011). Pemulihan diri pada korban kekerasan seksual. Jurnal INSAN, 13(2).

Jasmi, K. A. (2012). Kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif. Kertas kerja Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1, anjuran Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggung Ibrahim Melaka, 28-29 Mac.

Kriyantono. R. (2006). Teknik praktis riset komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Magdalena, M. (2010). Melindungi anak dari seks bebas. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Masri, S. (2005). Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan; esei, proposal, tesis. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distributors.

Mohd. Fauzi, H., & Mohd. Khairul Naim, C. N. (2012). Tinjauan kepentingan pembangunan modal insan di Malaysia (Review on the importance of human capital development in Malaysia). Jurnal Al-Tamaddun, 7(1), 75-89.

Muhammud, A. 2012. Penghuni Raudhatus Sakinah: Kajian terhadap latar belakang dan faktor salah laku. (Disertasi Sarjana Usuluddin), Universiti Malaya.

Norramazonizni, Y. & Hanina, H. H. (2016). Kajian permasalahan tingkah laku seksual dalam kalangan belia Malaysia. International Conference on Youth (ICYOUTH) 2016, 15-17 Nov. 2016, Mines Wellness Hotel, Seri Kembangan, Selangor.

Opasawas, P. (1996). Factors affecting the sex behavior of vocational students in Chonburi Province. (Tesis Sarjana), University Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.

Pakianathan, P. Y. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku seksual dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah. (Tesis Doktor Falsafah), Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Pauzi, H. M., Saim, N. J., Sarnon, N., & Kamaluddin, M. R. (2016). Faktor-faktor pelaksanaan program pemulihan akhlak yang berkesan untuk pesalah kanak-kanak (Factors involved in implementing effective moral rehabilitation programmes for child offenders). e-Bangi, 13(3).

Saim, N. J. (2013). Social support, coping, resilience and mental health in Malaysian unwed young pregnant women and young mothers’ experiences while living in a shelter home. (Tesis Kedoktoran Psikologi,) Umeå University, Sweden.

Sarnon, N., Mohamad, M. S, Fauziah, I, Alavi, K., Nen, S., Hoesni, S.M, Zaizul, R., Wan Azreena, J. (2013). Hamil luar nikah: Memahami remaja sebagai intervensi keluarga. Journal of Social Science and Humanities, 7(1), 121-130.

Suzana Jaafar, J. L. (2005). Takat keagamaan (religiosity) dan motivasi sosial seks sebelum nikah di kalangan remaja Melayu. Dlm. Roziah Omar & Sivamurugan Pandian. Isu-Isu Sosial Semasa. Malaysia: Unit Penerbitan ISM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat.

www.hmetro.com.my/mutakhir/2017/11/279818/masih-ramai-yang-berzina. (diakses pada 2 November 2017).

www.jais.gov.my/article/anak-zina-generasi-masa-depan-malaysia.

Zakaria, E., Zakaria, N. F. A., Sarnon, N., & Saim, N. J. (2017). Penerimaan mangsa rogol statutori terhadap diri sendiri dan pelaku rogol: Satu kajian kes (Statutory rape victim acceptance towards self and the perpetrator: A case study). e-Bangi, 14(5).

Zakaria, S. M., & Zulkifli, N. A. (2017). Pengalaman remaja di rumah perlindungan dan perubahan dalam makna hidup (The experience of teens at shelter home and the changes in the meaning of life). e-Bangi, 14(5).

Zulkefli, N., & Mustapha, Z. (2017). Remaja daripada ibu bapa yang bercerai di Malaysia: Suatu penelitian ekspresi emosi. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 12(9).

Published

2019-12-15

How to Cite

Abd. Majid, M., Azman, N. Z., & Mohd Yani, N. I. (2019). Faktor penglibatan remaja dalam salah laku seksual: kajian terhadap remaja hamil luar nikah di Pusat Pemulihan Akhlak negeri Selangor: Teenagers’ involvement factor in sexual misconduct: a study on teenagers’ premarital pregnancy in Selangor state Moral Rehabilitation Centre. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 4(2), 94-109. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v4i2.59