Pengamalan Hidup Beragama dalam Kalangan Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam di Malaysia

Religious Practice Among Students of Islamic Institutes of Higher Education (IPTI) in Malaysia

  • Nazneen Ismail Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 43000 Kajang, Selangor.
  • Norul Huda Bakar Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 43000 Kajang, Selangor.
  • Mariam Abd. Majid Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 43000 Kajang, Selangor.
  • Hasnan Kasan Pusat Citra, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 Bangi, Selangor.
Keywords: Hidup beragama, Mahasiswa Muslim, Model pembangunan, Universiti Islam

Abstract

Religious life, which also refers to piety, is the highest level as a Muslim. It is achieved through the practice of religious devotion and appreciation based on true understanding. As students of Islamic Institutes of Higher Education (IPTI), they have a reputation as a group that understands and practices Islam in everyday life. This includes faith, worship, and morals. Various studies have been conducted to evaluate the religious life of university students. However, studies on students of Islamic Institutes of Higher Education (IPTI) have received inadequate attention. Therefore, this study aimed to identify the level of religious practice among students of Islamic Institutes of Higher Education (IPTI) in Malaysia. This quantitative study used a cross-sectional survey approach by distributing the Muslim Religiosity Personality Inventory questionnaire or the MRPI (2011) to students from four selected Islamic Institutes of Higher Education (IPTI). The selection was conducted using zone-based methods, namely, UIAM (West), USIM (South), UniSHAMS (North), and KUIPSAS (East). A total of 400 sets of questionnaires was distributed randomly to students from the selected universities. Data were analyzed descriptively using frequency and mean. The findings show that students possess a high level knowledge of Islamic values and a high religiosity personality. Thus, this study is a basis to the requirement for establishing a specific model in the development of religious life so that empowerment can be done from time to time with the supervision of the university.

ABSTRAK

Hidup beragama juga disebut sebagai takwa merupakan tingkatan tertinggi sebagai Muslim. Ia dicapai melalui pengamalan dan penghayatan agama yang tinggi berasaskan kepada kefahaman yang benar. Sebagai mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam (IPTI) mereka mempunyai imej sebagai golongan yang memahami dan mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian. Ini meliputi akidah, ibadah dan akhlak. Pelbagai kajian telah dijalankan untuk menilai tahap hidup beragama mahasiswa universiti. Namun, kajian terhadap mahasiswa IPTI didapati kurang diberikan tumpuan. Justeru, kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap pengamalan hidup beragama dalam kalangan mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam (IPTI) di Malaysia. Kajian ini bersifat kuantitatif menggunakan pendekatan tinjauan keratan rentas dengan mengedarkan borang soal selidik Muslim Religiositi Personality Inventory atau singkatannya MRPI (2011) kepada mahasiswa daripada empat buah IPTI terpilih. Pemilihan IPTI dilakukan melalui kaedah penentuan zon iaitu UIAM (Barat), USIM (Selatan), UniSHAMS (Utara) dan KUIPSAS (Timur). Sebanyak 400 set soal selidik diedarkan kepada mahasiswa universiti secara rawak bebas. Data dianalisis secara deskriptif melibatkan frekuensi dan min. Dapatan menunjukkan mahasiswa mempunyai tahap pengetahuan sarwajagat Islam dan personaliti religiositi yang tinggi. Justeru, kajian ini menjadi asas kepada keperluan pembinaan model khusus bagi pembangunan hidup beragama supaya pemerkasaan dapat dilakukan dari masa ke masa dengan pemantauan daripada pihak universiti.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Rahman, K. A., Mohd Salleh, N., & Ismail, N. (2018). Kefahaman mahasiswa Muslim Lembah Klang tentang konsep hak kebebasan beragama di Malaysia. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 3(1), 1-23.

Abdullah Darraz, M. (t.th.). Al-Din. Kuwait: Dar al-Qalam.

Abu Mansor, N. S. & Ismail, Z. (2006). Konsep religiositi menurut tokoh-tokoh Islam Malaysia dan Mesir daripada perspektif dakwah. Dlm Ahmad Sunawari Long & Zul Azmi Yaakob (Pnyt). Budaya dan pemikiran Islam Mesir-Malaysia. Bangi: Jabatan Usuludin dan Falsafah, FPI UKM.

Al-Ba ῾albaki, M. (1982). al-Mawrid. Beirut: Dar al-῾Ilm li al-Malayin.

Al-Bugha, M. D. (1998). Nizam al-Islam fi al-aqidah wa al-akhlaq wa al-tasri’. Damsyik: Dar al-Fikr

Al-Jundi, A. (2003.) Memahami konsep Islam yang betul. Terj. Zainudin Hashim. Kuala Lumpur: Nufair Street Sdn. Bhd.

Al-Nahlawi, A. R. (1995). Pendidikan Islam: Di rumah, sekolah dan masyarakat. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Najjar, A. M. (1989). Fi fFiqh al-tadayyun: Fahman wan tanzilan. Qatar: Kitab al-Ummah.

Al-Qaradawi, Y. (1984). Iman dalam kehidupan. Terj. Fachruddin HS. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Al-Qurtubi, M. A. (t.th.). al-Jami’ li al-ahkam al-Quran. Kaherah. Dar al-Kitab al-Arabi.

Anon. (2017a.). Direktori Universiti Awam. jpt.mohe.gov.my.

Anon. (2017b.). Institusi Pendidikan Tinggi Swasta. Laporan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

Anwar, K. & Kasan, H. (2008). Penghayatan agama dan kepimpinan pelajar. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan. UTM Skudai. 22-23 Oktober 2008.

Bidin, H. (2016). Pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti negeri Johor. Tesis Sarjana, Fakulti Peradaban Islam. Universiti Teknologi Malaysia.

Cornwall, M., Albrecht, S. L., Cunningham, P. H., & Pitcher, B. L. (1986). The dimensions of religiosity: A conceptual model with an empirical test. Review of Religious Research, 226-244.

Daud, Z., Mohd. Salleh, N., Mohd. Haridi, N. & Ismail, A. M. (2016). Sikap belia terhadap pemikiran tidak beragama. Al-Irsyad: Journal Of Islamic And Contemporary Issues 1(1), 1-12.

Din, H. 1985. Manusia dan Islam. Kuala Lumpur: Hizbi Sdn. Bhd

Engku Zarihan, E. A., Mohd Aderi, C. N., Tamuri, A. H. & Abdul Aziz, M. A. (2015). Konsep At-Tadayyun dan tuntutannya dalam kehidupan. Journal of Islamic and Arabic Education 7(1), 1-9.

Fatmi Talib, N. H., Abd Halim, A. H., & Mohd Shafie, B. H. (2018). Tahap pengetahuan Pendidikan Islam dan penghayatan akhlak pelajar semester 1, Politeknik Banting, Selangor. Journal Quran Sunnah Education and Special Needs. 2(2), 1-13.

Hamzah, A., Mohd Noah, S., Kasan, H., Abdullah, A. L., Juhari, R., Mastor, K. A., … Manap, J. (2006). Muslim religiosity and personality indexing: Implications for nation building. Serdang: Institut Pengajian Komuniti dan Keamanan (PEKKA).

Handoyo, R. T. & Rusli, E. (2008). Hubungan komitmen beragama dengan intensi berhenti menyalahgunakan narkoba pasca program rehabilitasi. Jurnal Psikologi Sosial 14(3), 17-26.

Hasanah, F. R. (2016). hubungan antara komitmen beragama Islam dengan motivasi kerja pada pegawai administrasi baru di Universitas Islam Bandung.Tesis Sarjana, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Bandung (UNISBA).

Hayaati, S. (2017). Mengurus antara keluarga dan kerjaya organisasi: Analisis melalui pendekatan al-tadayun, al-maqasid dan al-wasatiyyah. Akademika. 87 (3), 195-206.

Indirawati, E. (2006). Hubungan antara kematangan beragama dengan kecenderungan strategi coping. Jurnal Psikologi Undip 3(2), 69-92.

Jurami, S. K. & Md Sham, F. (2013). Pengamalan ajaran Islam dalam kalangan pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh. Islamiyyat 35(1), 29-38.

Krauss, S. E. & Hamzah, A. (2011). The Muslim religiosity-personality inventory (MRPI) Scoring Manual. Kuala Lumpur: Universiti Putra Malaysia.

Laki, A. F., Hamzah, M. S., & Wan Jusoh, W. H. (2015.) Pembentukan akhlak mahmudah sebagai mekanisme pembangunan insan: Analisis terhadap tafsir Fi Zilal Al-Quran. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 10, 36-48.

Mahmood, A. (2005). Pengukuran tahap penghayatan pendidikan Islam pelajar-pelajar Sekolah Menengah di Malaysia. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Maududi, A. (1985). Asas-asas Islam. Terj. H.O.K. Rahmat. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Mohamed, A., Seman, M. Z. O., & Abdul Wahab, M. H. (2010). Kefahaman dan amalan dalam beragama: Kajian terhadap pelajar baru UiTM Pahang dan pelajar baru Universiti Malaysia Pahang. Laporan Penyelidikan. (Tidak diterbitkan). Universiti Teknologi MARA Pahang, Jengka, Pahang.

Mustapha, R. (2017). Reka bentuk model integriti akademik berasaskan penghayatan rohani. Tesis Phd. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Qutb, S. (1983). Al-Mustaqbal li hadha al-din. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Saper, M. N. (2012). Pembinaan modul bimbingan tazkiyah an-nafs dan kesannya ke atas religiositi dan resiliensi remaja. Tesis Dr Fal. Universiti Utara Malaysia.

Sihes, A. J. Hamdan, A. R., Ramli, J., & Samingan, N. S. (2006). Pengaruh pengetahuan agama ke atas amalan agama dan gaya hidup mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia. National Student Development Conference (NASDEC) 2006. 8-9 August 2006, Kuala Lumpur, Malaysia.

Stapa, Z. (2002). Akidah dan akhlak dalam kehidupan Muslim. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Thoules, R. H. (2000). Pengantar psikologi agama. Terj. Machnun Husein. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Published
2019-12-16
How to Cite
Ismail, N., Bakar, N. H., Abd. Majid, M., & Kasan, H. (2019). Pengamalan Hidup Beragama dalam Kalangan Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam di Malaysia. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 4(2), 78-93. Retrieved from http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/57