Konsep Malakah Ibnu Khaldun dalam konteks pengajaran yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Ibnu Khaldun concept of Malakah in the teaching context that implementing High Order Thinking Skills (HOTS)

Authors

  • Mohd Syaubari Othman Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Ahmad Amir Khan Shah Ahmad @ Mohammed Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Ahmad Yunus Kassim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia.

DOI:

https://doi.org/10.53840/alirsyad.v2i2.15

Keywords:

Pemikiran, Ibn Khaldun, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Pendidikan Islam

Abstract

The high order thinking skills (HOTS) is a transformation in the education system in Malaysia this century in line with the implementation of the Malaysia Education Blueprint 2013-2025. The practice of implementing HOTS has outperformed the entire subject content concept by focusing on several HOTS theories in particular the Bloom and Taksnomi Marzano taxonomy. However, for the Islamic Education subjects based on the Quran and As-Sunnah, the implementation of this HOTS element needs to be translated through the basis of the Islamic Education Philosophy that puts the perfectional of the intellectual education as the main thrust in driving this thinking thinking culture. The emergence of figures such as Ibn Khaldun, which speaks thoroughly of the mind-based concept of Malakah, has sparked diversity in the perspective of the understanding of HOTS understanding. For this reason, this study uses the analysis process by analyzing the literature by examining the contents of a synonymity or summarized in the meaning of the poor concept of Ibn Khladun in the context of the teaching of Islamic education subjects. The results of this study resulted in four basic concepts in the application of HOTS through the use of Malakah combined with the use of aql tamyizi, aql tajribi, aqal nazori and insaniyah fact. In general, the implementation of Islamic Education PdP which implements HOTS should focus on the process and philosophy of teaching that Ibn Khaldun has established to ensure that students' understanding, appreciation and practice assesses the requirements set out on the basis of the Islamic Education Philosophy.

ABSTRAK

Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) merupakan suatu tranformasi di dalam sistem pendidikan di Malaysia pada abad ini selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Amalan pengajaran yang menerapkan KBAT ini telah melangkaui keseluruhan konsep kandungan mata pelajaran dengan difokuskan kepada beberapa teori KBAT khususnya taksonomi Bloom dan Taksnomi Marzano. Namun begitu, bagi mata pelajaran Pendidikan Islam yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pelaksanaan elemen KBAT ini perlu diterjemahkan menerusi asas Falsafah Pendidikan Islam yang meletakkan kesempurnaan pendidikan akal sebagai teras utama di dalam memacu pembudayaan kemahiran berfikir ini. Kemunculan tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun yang membicarakan secara menyeluruh pendidikan akal berteraskan konsep Malakah telah mencetuskan kepelbagaian di dalam perspektif aliran kefahaman KBAT. Untuk itu, kajian ini menggunakan proses penganalisisan secara analisis kepustakaan dengan meneliti isi kandungan yang mempunyai kesamaan sinonim atau terangkum di dalam maksud konsep malakah Ibn Khladun dalam konteks pengajaran mata pelajaran pendidikan Islam. Dapatan kajian ini menghasilkan empat konsep asas di dalam keperluan penerapan KBAT iaitu menerusi Malakah yang dikombinasikan dengan penggunaan aql tamyizi, aql tajribi, aqal nazori dan hakikat insaniyah. Secara keseluruhannya, pelaksanaan PdP pendidikan Islam yang menerapkan KBAT seharusnya menitikberatkan proses dan falsafah pengajaran yang telah dibentuk oleh Ibn Khaldun bagi memastikan nilaian kefahaman, penghayatan dan pengamalan oleh pelajar menepati kehendak yang ditetapkan berasaskan acuan Falsafah Pendidikan Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian, Shamsudin Othman & Humaizah Hashim. (2016). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Kartun dalam Transformasi Pengajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (MyLEJ), 2(1): 129–140.

Ab. Halim Tamuri & Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff. (2011). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd.

Ahmad, S. F., & Lubis, M. A. (2015). Islam Hadhari di dalam Pembangunan Modal Insan di Malaysia. Satu Analisis Espistemologi. Jurnal Hadhari: An International Journal, 7(1), 1-18.

Ahmad Munawar, I. (2009). Pengaruh Akidah terhadap Penghayatan Akhlak Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia (Doctoral dissertation, Tesis Ph. D. Tidak Diterbitkan. Bangi, Selangor: UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia]).

Al-Ghazali, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad (1986). Bidayah Al-Hidayah. Damsyik: Dar al-Sabuni.

Al-Ghazali, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad (1986). Ar-Risalah Al-Ladunniyyah. Damsyik: Dar al-Hikmah.

Al-Na’miy, Abdullah al-Amin. (1994). (Mohd Ramzi Omar penterjemah). Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bloom, Benjamin Samuel. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Allyn and Bacon, Boston, MA; Pearson Education.

Chew Fong Peng, (2014).Pelaksanaan kemahiran berfikir kreatif dan kritis dalam pengajaran dan pembelajaran komsas di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu : Vol. 4, Bil. 2 .

Daniel, M-F., & Auriac, E. (2011). Philosophy, critical thinking and philosophy for children. Educational Philosophy and Theory, 43(5), 415-435.

Douglas W. Smith. (2013). Listening to the Learner: Graduate Teacher Education Students' Preferences for Asynchronous Content Delivery. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching . Vol. 9, No. 4.

Esah Sulaiman. (2012). Pengenalan Pedagogi. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia.

Fathiyah Fakhruddin (2010). Penerapan elemen falsafah pendidikan Islam dalam pengajaran Pendidikan Islam. Tesis Dr. Falsafah, Universiti Putra Malaysia.

Ibnu Khaldun (1993).Muqaddimah Ibn Khaldun. (Terj.). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ghazali Darusalam. (2010). Pedagogi Pendidikan Islam. Cetakan ke 2, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

Hamdi Ishak, Ab Halim Tamuri & Rosadah Abd Majid. (2012). Amalan Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) : Journal of Islamic and Arabic Education 4(2), 2012 11-24.

Hasan Langgulung (1975). Al-Ghazali dan Ibn Thufail Vs Rosseau dan Piaget dalam Psikologi Perkembangan. Jihad 20-25. Universiti Sains Malaysia.

Ibrahim Abu Bakar. (2015). Falsafah Ibnu Khaldun: Falsafah dan klasifikasi ilmu. Kuala Lumpur. Institut Terjemahan dan Buku Negara.

Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia (2014). Laporan Kebangsaan: Laporan Mata Pelajaran Pendidikan Islam: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. (2011). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (Islamic Education: Teaching and learning). Skudai, Johor, Malaysia: Penerbit UTM Press.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Rendah (DSKP), Pendidikan Islam Tahun 5 (KSSR). Putrajaya : Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl (2001). A Taxonomy for Learning Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Education Objectives. New York, Addison Wesley Longman, Inc.

Mahamod, Z., & Lim, N. R. (2011). Kepelbagaian kaedah penyoalan lisan dalam pengajaran guru Bahasa Melayu: kaedah pemerhatian. Jurnal Pendidikan Bahasa melayu; Malay Language Education (MyLEJ), 1(1), 51-65.

Maimun Aqsha Haji Abidin Lubis. (2011). Falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan barat : satu analisis perbandingan. Brunei Darussalam : Universiti Brunei Darussalam.

Mohd Aderi Che Noh, Noraini Omar, Nur Hanani Hussin (2014). Sumber Pendidikan Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Aderi Che Noh (2014). Pendekatan inkuiri dalam pengajaran kemahiran berfikir Pendidikan Islam: satu analisis. Persidangan Perkembangan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Peringkat Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mohd Aderi Che Noh. (2011). Pelaksanaan kelas kemahiran al-Quran di Malaysia : satu analisis. Journal of Islamic and Arabic Educatin 3(1), 47-58.

Mohd Farid Mohd Shahran (2013). Akidah dan pemikiran Islam: isu dan cabaran. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.

Mohd Yusoff Dagang. (2016). Amalan pengajaran Guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolah negeri Johor, Tesis Ph.D. Batu Pahat; Universiti Tun Hussein Onn.

Mok Song Sang. (2010). Mok Soon Sang. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Puchong ; Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Muhammad. (2004). Ihya’ ‘Ulum al-Din. Tahqiq: Muhammad Sa’id Muhammad. Qahirah : Dar al-Bayan al-‘Arabi.

Muhsin Mahdi. (2014). Falsafah sejarah Ibnu Khaldun: kajian tentang dasar falsafah ilmu budaya. Kuala Lumpur : Institut Terjemahan & Buku Negara.

Nagapan, R. (1998). Teaching higher order thinking skills in language classroom: the need for transformation of teaching practice. Tesis PhD yang tidak diterbitkan: Mochigan State University.

Noraini Omar (2015). Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berfokuskan kepelbagaian budaya murid: kajian kes di Negeri Sarawak. Tesis Dr. Falsafah. Fakulti Pendidikan. Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nawi, N. H. M. (2012). Islamisasi kurikulum pendidikan Islam di institusi pendidikan guru: tribulasi dan cadangan. Universiti Malaysia Kelantan.

Rajendran, N. (2001). Pengajaran Kemahiran Aras Tinggi (KBAT): kesediaan guru mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. kertas kerja dibentangkan di Seminar Projek Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK): Pusat perkembangan kurikulum KPM.

Sarmah Mokhtar, Ab Halim Tamuri, Mohd Aderi Che Noh, Nurul Huda Hassan, Mohamad Maliki Ali, Mohd Kashfi Mohd Jailani, Zahiah Haris@ Harith & Mustafa Kamal Ahmad Kassim. (2011). Kajian persepsi pelajar terhadap personaliti dan amalan pengajaran guru pendidikan Islam sekolah menengah di Selangor. Prosiding penyelidikan international conference and exhibition on research Islamic And Arabic language education. Bangi : Association of Malaysian Muslim Intellectual.

Sefton-Green, J. & Bresler, L. (2011). Theories and histories: Creative learning and its contexts. In J. Sefton-Green, P. Thomson, K. Jones, & L. Bresler (Eds.), The Routledge international handbook of creative learning (pp. 9-14). New York, NY : Routledge.

Siti Marlina Sabran. (2013). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) pelajar tingkatan lima dalam penyelesaian matematik. Johor Bharu : Universiti Teknologi Malaysia.

Sukiman Saad, Noor Shah Saad & Mohd Uzi Dollah. (2013) : Pengajaran kemahiran berfikir : persepsi dan amalan guru matematik semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 2(1), 18-36.

Puteh, S. N., Ghazali, N. A., Tamyis, M. M., & Ali, A. (2012). Keperihatinan guru bahasa Melayu dalam melaksanakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Jurnal Pendidikan Bahasa melayu; Malay Language Education (MyLEJ), 2(2), 19-23.

Rosnah Ishak, Muhammad Faizal Abd. Ghani & Saedah Siraj. (2013). Amalan pembelajaran di kalangan guru sekolah berprestasi tinggi. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik . AL-IRSYAD: JOURNAL OF ISLAMIC AND CONTEMPORARY ISSUES, 1(2), 26.

Robbins, Joanne. (2014). Learn to reason with TAPS: A talk aloud problem solving approach. Seattle, Washington DC : Robbins/Layng & Associates.

Saavedra, Anna Rosefsky & Opfer, V. Darleen (2012). Learning 21st-century skills requires 21st-century teaching. Phi Delta Kappan International, 94(2), 8-13.

Suhid, A., & Fakhruddin, F. M. (2012). Gagasan pemikiran falsafah dalam pendidikan Islam: hala tuju dan cabaran. JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education, 2(4), 57-70.

Swartz Robert, Costa Arthur., Kallick Bena, Beyer Barry & Reagan, Rebbeca. (2008). Thinking-based learning: Activating students' potential. Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers.

Yee Mei Heong, Jailani Md Yunos, Widad Othman, Razali Hassan, Tee Tze Kiong, Mimi & Mohaffyza Mohamad. (2011). The needs analysis of learning higher order thinking skills for generating ideas. Universiti Kebangsaan Malaysia, Teaching and Learning Congress.

Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin & Halizah Awang. (2015). What Students Need, and What Teacher Did: The Impact of Teacher's Teaching Approaches to the Development of Students’ Generic Competences. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 204, Pages 36-44.

Zakaria Abdullah (2011). Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar dalam pendidikan Islam di sekolah menengah kebangsaan di Malaysia. Tesis Dr. Fal, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zuraidah Othman (2012). Tajdid ilmu dan pendidikan: Tinjauan apresiatif terhadap pemikiran Pendidikan Islam Sidek Baba. Kertas kerja Seminar IP Islam. Anjuran Institut Perguruan Islam, Bangi.

Published

2017-12-31

How to Cite

Othman, M. S., Ahmad @ Mohammed, A. A. K. S., & Kassim, A. Y. (2017). Konsep Malakah Ibnu Khaldun dalam konteks pengajaran yang menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Ibnu Khaldun concept of Malakah in the teaching context that implementing High Order Thinking Skills (HOTS). Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 2(2), 12-26. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v2i2.15