Pembangunan akhlak menurut karya ulama silam: tumpuan terhadap Al-Risāla Al-Qushayriyya

Development of akhlak in writings of the ancient scholar: a focus on Al-Risāla Al-Qushayriyya

Authors

  • Nazneen Ismail Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Nurzatil Ismah Azizan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Siti Mursyidah Mohd Zin Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.147

Keywords:

Pembinaan Akhlak, Prinsip Tasawuf, Penyucian Jiwa, Pendidikan Remaja, Al-Risāla al-Qushayriyya

Abstract

Akhlak merupakan salah satu daripada asas utama dalam ajaran Islam. Malah, di antara tujuan perutusan Rasulullah SAW ialah menyempurnakan akhlak selain daripada menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah SWT. Kajian ini bertujuan untuk memperkenalkan Imam al-Qushayriyy sebagai tokoh tasawuf dan menjelaskan prinsip pembinaan akhlak menurut beliau berdasarkan karya yang berjudul al-Risāla. Ketokohan al-Qushayriyy dalam bidang tasawuf tidak dinafikan lagi terutama sumbangannya dalam membuktikan keselarian ajaran tasawuf dengan prinsip dasar syariah. Malah, karyanya al-Risāla ini merupakan magnum opus yang menjadi penanda aras bagi ahli tasawuf ke arah pembentukan akhlak. Hasil kajian menunjukkan al-Qushayriyy menekankan aspek penyucian jiwa (tazkiyyat al-nafs) dalam pembinaan akhlak. Antara kaedah penyucian hati yang dinyatakan ialah taubat, mujahadah, khalwat dan uzlah, warak, zuhud, diam, lapar dan meninggalkan syahwat serta zikir. Manakala aspek akhlak yang diketengahkan oleh beliau ialah sabar, malu, berakhlak mulia, dermawan dan murah hati, persahabatan serta menjaga hati guru.  Prinsip-prinsip ini dihuraikan oleh al-Qushayriyy dengan bersumberkan kepada ayat-ayat al-Quran, hadis, petikan kalam para sahabat dan ulama. Berdasarkan prinsip yang dikemukakan ini difahami bahawa pembentukan akhlak mempunyai hubungan langsung dengan penyucian jiwa dan dikukuhkan lagi dengan bimbingan para guru.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nazneen Ismail, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Dr. Nazneen Ismail has her bachelor’s degree in Islamic Studies from Al-Azhar University and her master’s degree in Islamic Studies and Ph.D. in Islamic Civilization from the National University Of Malaysia. She is currently a lecturer and has been in the Faculty of Islamic Civilization Studies at Selangor International Islamic University College (SIIUC) since 2008. Presently, she holds the position as Head of Ph.D. in Islamiyyat Programme. She teaches in the Department of Da’wah and Usuluddin primarily in the areas of theology, Islamic thought and Islamic psychology. Her research interests include Quranic exegesis, Islamic mysticism, Islamic psychology and social studies. She has published numerous articles in refereed journals and conference proceedings include Jurnal Pengajian Islam KUIS, Jurnal al-Turath, Islamiyyat, Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED) and E- Jurnal Penyelidikan & Inovasi Kuis. She also has been a research member for several fields of research include youth’s development, apostasy, freedom of religion, comparative religion and moral development. She can be contacted at nazneen@kuis.edu.my.

References

Abdullah, M. F. R., & Rozani, M. A. S. (2020). Building a sustainable nation from the Quranic perspective. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 5(1), 311-317. Retrieved from http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/75.

Azra, A. (2001). Pendidikan akhlak dan budi pekerti ‘Membangun kembali anak Bangsa’. Jurnal Mimbar Pendidikan, 1(2001), 24-29. Retrieved from https://adoc.pub/pendidikan-akhlak-dan-budi-pekerti-kembali-anak-bangsa.html.

Dalimunthe, S. S. (2015). Perspektif al-Qur’an tentang pendidikan akhlak. Miqot, XXXIX (1), 148-166. Retrieved from http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/45.

Djamaluddin. (2008). Reorientasi pembelajaran akhlak tasawuf di perguruan tinggi. Tadris, 3(1), 1-13. Retrieved from http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/view/227.

Ibn Khallikān, A. (1971). Wafayāt al-A’yān wa Anbā’ Abnā’ al-Zaman. Jil. 2. al-Ḥamīd, M. M. (Ed.). Kaherah, Mesir: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah.

Mahpol, S., Syed Omar, S. H., & Mohd Abdan, M. R. (2017). Al-Qushayri: biografi dan sumbangannya menerapkan nilai spiritual dalam ilmu-ilmu Islam. Dlm. Embong, R., Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad, M.Z., Md Lateh @ Junid, H., Adam, F & Syed Omar, S.H. (Eds.), Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization, Terengganu, Malaysia: Research Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Retrieved from https://www.unisza.edu.my/icic2017/images/16_Shahrizal_Syed_Hadzrullathfi__Mohd_Rizal._Al-Qushayri_Biografi_dan_Sumbangannya_Menerapkan_Nilai_Spiritual_dalam_Ilmu-Ilmu_Islam.pdf.

Mustafa, M. M. S. (2014). Penerapan nilai akhlak dalam menjana pembangunan belia. Dlm. Basman, T. & Mustafa, M. M. S. (Eds.). Memperkasa Pendidikan Usuluddin: Isu dan Cabaran Semasa. (pp. 402-419). Bandar Seri Begawan, Brunei: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330779666_PENERAPAN_NILAI_AKHLAK_DALAM_MENJANA_PEMBANGUNAN_BELIA.

al-Qushayriyy, A. K. (1991). Al-Risāla al-Qushayriyya fi ‘Ilm al-Taṣawwuf. Zurayq & Abd al-Ḥamīd (Eds.). Beirut, Lubnan: Dār al-Khayr.

al-Qushayriyy, A. K. (2002). Al-Risālah al-Qushayriyyah: sumber kajian ilmu tasawuf. Umar Faruq (Terj.). Jakarta, Indonesia: Pustaka Amani.

Rajab, K. (2010). Psiko spiritual Islam: sebuah kajian kesehatan mental dalam tasawuf. Millah, Edisi Khusus, 139-159. Retrieved from https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/5246.

Riyadi, A. K. (2016). Arkeologi tasawuf. Bandung, Indonesia: Penerbit Mizan.

Salleh, N. (2017). Tasawuf menurut perspektif Ahl Sunnah Wa Al-Jamaah. Dlm. Mohamad, M. N., Idris, M. R., Mat Zain, F., Khaegphong, C., Pattanaprichawong, A. & Nik Abdul Ghani, N. A. R (Eds.). Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017, Selangor, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia & Princess of Naradhiwas University, Thailand. Retrieved from http://aias.pnu.ac.th/ckfinder/userfiles/files/19%20Norzira%20189-201.pdf.

Satibi, Ibdalsyah & Al-Kattani, A. H. 2018. Konsep pendidikan jiwa dalam perspektif al-Qushayri. Jurnal Tawazun, 11(1), 21-41. Retrieved from http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/article/view/1624.

al-Subkiyy, T. D. (t.th.). Ṭabaqāt al-Shāfi’iyyah al-Kubrā. Jil. 3. Kaherah, Mesir: al-Maṭba’ah al-Ḥusayniyyah al-Miṣriyyah al-Shahīrah.

Suryadarma, Y. & Haq, A. H. (2015). Pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Jurnal At-Ta’dib, 10(2), 361- 381. Retrieved from https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/460.

Usman, A. H., Wazir, R., Shaharuddin, S. A., Mohd Salleh, N., Nasir, M. N., & Shahabudin, M. F. R. (2020). Maqam sabar dalam psikoterapi pemulihan pedofilia: kajian terhadap Qūt al-Qulūb Syeikh Abū Ṭālib Al-Makkī (w. 996 M). Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 5(1), 293-301. Retrieved from http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/96.

Published

2021-06-18

How to Cite

Ismail, N., Azizan, N. I. ., & Mohd Zin, S. M. . (2021). Pembangunan akhlak menurut karya ulama silam: tumpuan terhadap Al-Risāla Al-Qushayriyya: Development of akhlak in writings of the ancient scholar: a focus on Al-Risāla Al-Qushayriyya. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 628-639. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.147