Masalah Semantik dalam terjemahan Majāz Mursal al-Quran: analisis terhadap hubungan Musabbab

Semantic problem in the translation of Quranic synecdoche: analysis on the relationship of effect

Authors

  • Nasimah Abdullah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Saifulah Samsudin Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Nor Fatihah Suliman Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.145

Keywords:

Majāz Mursal, Terjemahan al-Quran, Hubungan Musabbab, Teks Sumber, Teks Sasaran

Abstract

Terdapat pelbagai jenis unsur figuratif dalam al-Quran dan pakar bidang linguistik Arab menamakannya majāzī. Majāz Mursal merupakan salah satu daripada unsur figuratif yang merujuk kepada kaedah penggunaan perkataan yang maknanya berlainan daripada makna sebenar dan mempunyai hubungan tidak setara dengan kata iringan (qarīnah) yang dapat dilihat atau disebut di dalam ayat. Hubungan antara maksud asal dengan maksud dikehendaki bukan berunsurkan penyerupaan, tetapi mengandungi hubungan kemaknaan. Ini bermakna majāz mursal mengalami perubahan semantik yang perlu ditafsirkan dengan jelas agar maksud sebenarnya dapat disampaikan dengan tepat ke dalam bahasa sasaran. Penulisan ini bertujuan menganalisis terjemahan ayat al-Quran yang mengandungi majāz mursal ke bahasa Melayu untuk melihat kesepadanan maksud sebenar yang terdapat dalam mesej al-Quran dengan teks sasaran. Kajian ini hanya tertumpu kepada hubungan kesan atau akibat (musabbab). Kajian ini adalah kajian kepustakaan dan bersifat kualitatif kerana mengguna pakai kaedah analisis kandungan dalam menganalisis terjemahan gayabahasa majāz mursal. Dua teks terjemahan al-Quran oleh Mahmud Yunus dan Abdullah Basmeih dijadikan korpus kajian untuk melihat pendekatan yang digunakan oleh kedua-dua teks tersebut. Sembilan ayat al-Quran yang mengandungi majāz mursal daripada kategori hubungan musabbab dipilih untuk dianalisa. Untuk mengukur ketepatan dan kesepadanan mesej bahasa sumber dengan bahasa sasaran, pentafsiran kitab-kitab tafsir dan kitab ulum al-Quran yang muktabar dirujuk seperti al-Kashshāf karya al-Zamakhsharī, al-Burhān karya al-Zarkashī, Tafsīr al-Ṭabarī karya al-Ṭabarī, al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibn ‘Āshūr, al-Itqān karya al-Suyūṭī dan al-Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī. Kajian ini mendapati wujudnya terjemahan yang tidak menepati kehendak makna sebenar mesej al-Quran ekoran penggunaan pendekatan secara literal. Justeru, strategi terjemahan lain perlu diguna pakai agar makna sebenar mesej al-Quran dapat disampaikan kepada pembaca sasaran. Walau bagaimanapun, adakalanya majāz mursal boleh diterjemahkan secara literal jika sekiranya tiada kekeliruan pada maksud asal mesej al-Quran.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nasimah Abdullah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Nasimah Abdullah, received her PhD in Arabic Linguistic Studies in 2015 and her Master of Human Sciences (Arabic as Second Language) in 2000 from International Islamic University Malaysia (IIUM). She graduated with a Bachelor of Human Sciences (Arabic Language and Literature) from the same university in 1997. Her area of interest in research study include Arabic linguistic, Teaching Arabic as second language, Arabic-Malay translation and semantic. Currently, she is a senior lecturer at Department of Language Studies and Arabic Linguistic, and also Head of Programme for Doctor of Philosophy in Arabic Studies, Faculty of Islamic Study and Civilisation (FPPI), International Islamic University College Selangor (KUIS). Previously, she was Deputy Dean (Academic and Research Affair) of FPPI, KUIS from 2013-2018. She used to be acting Deputy Dean of Faculty of Modern Language and Communication (FBMK), KUIS in 2012 and she also used to be Head of Department of Arabic Languange and Literature, Academy of Islamic Studies (AI), KUIS in 2005-2007. She can be contacted at nasimah@kuis.edu.my.

References

Abd Rauf, H. A. (2004). Sejarah dan asal-usul bahasa Arab: Satu kajian linguistik sejarawi. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, 12(2): 135-141. Retrieved from http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/3473/.

Abdullah, N. (2015(a)). Tarjama al-Dalālāt al-Majāziyya al-Qur’āniyya: Dirāsa Taḥlīliyya li Asālīb al-Tarjama fī al-Tarājum al-Malāyuwiyya al-Farḍiyya. (Disertasi Doktor Falsafah, tidak diterbitkan). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

Abdullah, N. (2015(b)). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman: tinjauan terhadap kesepadanan terjemahan kata ganti nama diri Arab-Melayu. Jurnal Pengajian Islam. 8(3): 35-54. Retrieved from http://journal.kuis.edu.my/e-jurnal-pengajian-islam/wp-content/uploads/2015/12/02.pdf.

Abdullah, N. (2019). Ḍayaʻ al-Dalālāt al-Majaziyyah fi Tarjamah Uslub al-Majāz al-Mursal al-Wārid fi al-Qur’ān al-Karīm: Dirāsat fi Ba‘ḍ al-Nusūs al-Mutarjamah ilā al-Lughah al-Malāyuwiyyah. Journal of Linguistic and Literary Studies, 10(2), 44-64.

Abdullah, N., Abd Rahman, L., & Usman, A.H. (2019). Terjemahan ayat mutashabihat: analisis fungsi prosedur eksplisitasi. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 4(2), 154-170. Retrieved from http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/63.

Abdullah, N., Samsudin, S., & Suliman, N. F. (2020). Eksplisitasi dalam terjemahan Majāz Mursal Al-Quran. Dlm. G. Zainuddin, M. Imran Ahmad, M. Mat Daud, A. R. Ghazali dan H. Katim @ Iksan (Pnyt.). Isu-isu Kontemporari Dalam Pengajian Linguistik Arab dan Ketamadunan. Fakulti Pengajian Peradaban Islam, KUIS.

Ainon, M. & Abdullah, H. (2008). Teori dan teknik terjemahan. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

al-Khafājī, I. S. (2010). Sirru al-Faṣāḥah. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Khūli, M. A. (1991). Muʻjam ʻIlm al-Lugha al-Naẓarī Injilīzī-ʻArabī. Beirut: Maktabah Lubnan.

al-Qazwīnī, M. A. (t.th.). al-Īḍaḥ fi ‘Ulūm al-Balāgha. Beirut: Muasasah al-Kutub al-Thaqafiyyah.

al-Rumī, F. A. (2000). Khaṣāiṣ al-Qur’ān al-Karīm. Riyadh, KSA: Maktabah al-Taubah.

al-Suyūṭī, J. A. (1986). al-Muzhir fī ‘Ulūm al-Lugha wa Anwā‘ihā. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah.

al-Suyūṭī, J. A. (2003). Al-Itqān fi ʻUūm al-Qur’ān. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah.

al-Ṭabarī, A. J. (2005). Jami’ al-Bayān ‘an Ta’wil Āyi al-Qur’ān. Kaherah, Mesir: Dar al-Salam.

al-Zamakhsharī, M. (1995). Al-Kashshāf. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Zarkashī, B. M. A. (2001). Al-Burhān fī ʻUlum al-Qur’ān. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Amirah, A. & Rozaimah, R. (2011). Terjemahan ‘Air’ dalam peribahasa Melayu-Inggeris: analisis semantik kognitif. Jurnal Linguistik, 13(6), 1-12.

Anīs, I. (1991). Dalālat al-Alfāẓ. Mesir: Maktabah al-Anjalu al-Misriyyah.

Anon. (2015a.). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anon. (2015b.). Kamus Kesusasteraan. M. S. Yaafar et al. (Eds.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bakri, S. A. (2001). al-Balāghah al-ʻArabiyya fī thawbihā al-jadīd. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.

Basmeih, A. (2010). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Catford, J. C. (1965). A linguistic theory of translation. London, UK: Oxford University Press.

Che Radiah, M. (2001). Bahasa arab dan ciri-ciri keistimewaannya. Dlm. Monograf Bahasa Arab. Bil. 1 Mei 2010. Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.

Cho, M. & Puteri Roslina, A. (2016). Penterjemahan budaya bukan kebendaan dalam teks terjemahan bahasa Korea-bahasa Melayu. Jurnal Melayu, 15(2): 160-175.

Griffiths, P. (2007). An introduction to English semantics and pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Haidar, F. ‘I. (1999). ‘Ilm al-Dalālat: Dirāsa Naẓariyya wa Taṭbīqiyya. Kaherah: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah.

House, J. (2013). Penterjemahan. H. Haroon (Terj.). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia dan Universiti Sains Malaysia.

Ibn ‘Āshūr, M. (t.th.). Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Tunisia: Dar Sahnun.

Ibnu Jinnī, A. F. (2001). Al-Khaṣā’iṣ. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibrāhīm, M. I. M. (2004). Buḥūth wa Dirāsat fī ‘Ilm al-Lughah (al-Ṣarf-al-Ma‘ājim-al-Dalālat). Kaherah: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah.

Kearns, K. (2000). Semantics. London, UK: MacMillan Press.

Larson, M. L. (1984). Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence. New York, NY: University Press of America.

Larson, Mildred. (1989). Penerjemahan berdasarkan makna: pedoman untuk pemadanan antarbahasa. K. Tanirah (Terj.). Jakarta: Arcan.

Long, A. S. (2016). Metodologi penyelidikan pengajian Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Lūshān, N. H. (2007). Mabāḥith fī ʻIlm al-Lugha wa Manāhij al-Baḥth al-Lughawī. Iskandariah, Mesir: Maktabah al-Jami’ al-Hadith.

Muhammad Luqman, I. H. M. S., Muhammad Zaidi, Z., Mohd Sollah, M. & Nabihah, Y. (2015). Struktur dan konteks kolokasi frasa al-idāfatt dalam al-Quran: satu pemerhatian semantik. Journal of Education and Social Sciences. Vol. 1 (June). 137-149. Retrieved from https://www.jesoc.com/wp-content/uploads/2015/07/J_LAN_24_FINAL-EDIT-Struktur-dan-Konteks-Kolokasi-Frasa-al-Idhafah-dalam-al-Quran-Satu-Pemerhatian-Semantik.pdf.

Newmark, P. (1981). Approaches to translation. Oxford, UK: Pergamon Press Ltd.

Newmark, P. (1988). Approaches to translation. United Kingdom, UK: Prentice Hall International.

Nida, E. A. & Taber, C. R. (1982). The theory and practice of translation. Leiden: E. J. Brill.

Nida, E. A. (1964). Toward a science of translating: with special reference to principles and Procedures involved in bible translating. Leiden: E. J. Brill.

Nida, E. A. (1975). Componential analysis of meaning. Netherlands: Mouton Publishers.

Nik Safiah, K., Farid, M. O., Hashim, Musa. & Abdul Hamid, M. (2015). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Norsimah, M. A. (2014). Semantik. Dlm. Pengenalan linguistik teoretis dan aplikasi. M. F. Jaafar (Pnyt.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Silzer, P. J. (1990). Penerjemahan sebagai suatu kegiatan lintas budaya. Jurnal Penterjemah. November 1990. Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia.

Syed Arabi, I. (2002). Kaedah penyelidikan komunikasi dan sains sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

ʻUmar, A. M. (1998). ʻIlm al-Dalāla. Kaherah: Alam al-Kutub.

Vinay, J. P. & Darbelnet, J. (1995). Comparative stylistics of French snd English. J. C. Sager & M. J. Hamel (Trans.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Wahbah, Z. (2009). Tafsīr al-Munīr. Damsyik, Syria: Dar al-Fikr.

Yāqut, A. S. (2010). Fī ʻIlm al-Lughah al-Taqābulī: Dirasa Taṭbīqiyya. Iskandariyah, Mesir: Dar al-Ma’rifah al- Jami’iyah.

Yunus. M., (2008). Tafsir al-Quran Nul Karim Rasm Uthmani. Kuala Lumpur: Klang Book Centre.

Published

2021-06-15

How to Cite

Abdullah, N., Samsudin, S. ., & Suliman, N. F. . (2021). Masalah Semantik dalam terjemahan Majāz Mursal al-Quran: analisis terhadap hubungan Musabbab: Semantic problem in the translation of Quranic synecdoche: analysis on the relationship of effect. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 508-522. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.145