Persepsi guru dan murid di MITS Selangor terhadap penggunaan teknologi maklumat (ICT) dalam pengajaran tahfiz

The perception of MITS Selangor teachers and students towards the use of information technology (ICT) in teaching

Authors

  • Mardhiah Yahaya Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Rohana Zakaria Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Mohd Shaiful Institut Latihan dan Kefahaman Islam Angkatan Tentera Malaysia, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Muhammad Zaid Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.139

Keywords:

al-Quran, Tahfiz, ICT, TMK

Abstract

Artikel ini bertujuan membincangkan senario penggunaan ICT dalam pengajaran tahfiz al-Quran. Umum mengetahui bahawa pendidikan tahfiz di Malaysia bukan lagi pendidikan yang asing dan ia mula diterima sejak 10 tahun sebelum ini. Pengajaran tahfiz perlu kepada perubahan bertepatan dengan pendidikan abad ke-21 iaitu dengan memperkasa penggunaan ICT. Justeru objektif kajian ini adalah menilai tahap kesedian guru dan pelajar MITS di Selangor terhadap penggunaan ICT dalam proses pengajaran hafazan al-Quran. Oleh itu, kajian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai data utama. Data diperolehi melalui instrumen soal selidik yang diedarkan kepada 279 orang pelajar dan 59 guru di MITS sebagai pemilihan subjek dalam kajian ini. Kemudian data dianalisis menggunakan perisian Statistical Product and Service Solutions 22.0 (SPSS 22.0). Hasil kajian menunjukkan kesedian guru terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran tahfiz pada tahap min keseluruhan 3.81 dan s.p 0.775 berada pada tahap interpretasi sederhana tinggi. Manakala bagi murid min keseluruhan adalah 3.33 dan s.p 0.736 berada pada tahap interpretasi sederhana tinggi. Walau bagaimanapun, persepsi majoriti guru setuju dan sangat setuju terhadap kepentingan penggunaan ICT dalam pengajaran tahfiz namun tahap penggunaannya masih di peringkat sederhana. Sedangkan dalam masa yang sama permintaan murid-murid terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dalam interpretasi sederhana tinggi. Pengajaran tahfiz berasaskan ICT harus diperkasakan sebagai satu alat pengajaran yang sangat efektif melalui pembentukkan persekitaran pembelajaran yang menyokong keperluan, minat dan situasi peribadi mereka. Selain itu, turut menyokong kepada keinginan murid yang mengikut peredaran zaman. Ini selari dengan tuntutan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) iaitu melahirkan huffaz yang bukan sahaja menghafaz dengan lancar malah memiliki perkembangan potensi jasmani dan rohani secara menyeluruh.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mardhiah Yahaya, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Mardhiah Binti Yahaya, from Selangor International Islamic University College as a Lecturer at the Faculty of Islamic Civilization Studies under the Department of Tahfiz Al-Quran and Al-Qiraat. At the same time she also Head of the Bachelor of Education Program in Tahfiz Al-Quran and Al-Qiraat under the Faculty Education at the same university. Her educational journey began at the Diploma level at Darul Quran, namely the Diploma in Tahfiz Al Quran and Al-Qiraat. Then she continued her studies at the Bachelor's Degree level at Al-Azhar University in the field of Qiraat before continuing her studies at the Master's Degree in Education (Islamic Education) at the Sultan Idris University of Education (UPSI). After that, she continued her studies at the Doctor of Philosophy level in the same field, namely Education and passed VIVA on 15/4/2021 at Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) . She also have a Diploma in Education from Sultan Idris University of Education (UPSI).

References

A. Rahim, N. (2013). Penggunaan mobile learning (m-learning) untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar kejuruteraan UTHM (Unpublished Doctoral dissertation). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Abdul Rahim, M., & Hashim, A. (2017). Pendekatan pengajaran dalam kalangan pensyarah tahfiz al-Quran di Malaysia. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9(3), 79-88. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PERS/article/view/1769.

Abu Al-Fida’, M. I. (2006). Kaifa nahfazul Quran. Kaherah: Darul Salam.

Aziz, S. M. (2013). Kesediaan guru sekolah menengah agama terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran (Laporan Projek Sarjana). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/17049983.pdf.

Bowen, K. & Pistili, M. D. (2012, September 25). Student preferences for mobile app usage (Research Bulletin). Retrieved from https://net.educause.edu/ir/library/pdf/erb/erb1210.pdf.

Chua, Y. P. (2006). Kaedah penyelidikan (Buku 1) (3rd ed.). Kuala Lumpur: McGraw Hill Education.

Darul Quran. (2007). Kaedah hafazan al-Quran. Selangor. Medan Hikmah Sdn. Bhd.

Daud, Z., Pangilun, S., Umar, A., Tamuri, A. H., Hussin, H., Zakaria, R., … Nawi, M. A. M. (2012). Keberkesanan amalan pengajaran tri-kurikulum di maahad tahfiz kerajaan negeri: satu kajian awalan. International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012 (Icriale 2012), 463-472.

Duffy, G. G, & Roehler, L. R. (1993). Improving classroom reading instruction: A decision-making approach (3rd ed.). New York, YK: MCGraw-Hill.

Ee, A. M. (1997). Pedagogi II: pelaksanaan pengajaran. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Hamzan, M. (2016). Penggunaan teknologi ICT dalam pengajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (Unpublished master’s thesis). Universiti Teknologi Malaysia.

Haron, M. Z., Othman, M. K. H., & Awang, M. I. (2020). Keperluan penilaian pelaksanaan kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia. Practitioner Research, 1, 289-316. Retrieved from http://e-journal.uum.edu.my/index.php/pr/article/view/8202.

Hashim, A. & Tamuri, A. H. (2012). Perspektif murid terhadap kaedah pembelajaran Tahfiz al-Quran di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 4(2), 1-10. Retrieved from http://journalarticle.ukm.my/5990/1/43.pdf.

Hassan, S. N. S., Zakaria, N., Long, M. Y., Goje, K., & Said, W. M. (2016). Pembangunan aplikasi teknologi dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran hadis pada zaman globalisasi. Seminar Warisan Nabawi (SWAN) 2016. 4-5 Oktober 2016. Fatani University, Thailand.

Ismail, M. J., Mohamad, S., Tengku Puji, T. I. Z., & Yusof, N. H. (2017). Strategi kecemerlangan Institusi Pendidikan Tahfiz al-Quran di Malaysia: Satu tinjauan literatur. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 15(1), 55-65. Retrieved from https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/220.

Ismail, S. (2016). Institusi Tahfiz di Malaysia: Prospek dan cabaran. Simposium Tahfiz al-Quran Peringkat Antarabangsa. 23-23 Oktober 2016. Institut Latiham Islam Malaysia (ILIM) Bangi.

Ismail, S. (2018). Sejarah perkembangan dan status terkini pengajian tahfiz di Malaysia: manhaj dan model. Muzakarah Institusi Tahfiz Negara. November 2018. Kompleks Dakwah Darul Murtadha, Sungai Petani, Kedah.

Ja’apar, F. (2017). Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontian (Unpublished Master’s thesis). Universiti Tun Hussein Onn.

Jasmi, K. A., Ibrahim, N., & Mohd. Faeez, I. (2012). Gaya pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 8-9 Mac 2012. Le Grandeur Palm Resort Johor Bharu, Johor.

Johari, H., & Fazliana, R. (2011). Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pendidik Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor. Journal of Technical, Vocational & Engineering Education, 4, 22-37. Retrieved from http://eprints.utm.my/id/eprint/19545/1/JTVEE-4-2011-003.pdf.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT). Kuala Lumpur: Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Khalid, F., Daud, M. Y., & Nasir, M. K. M. (2016). Perbandingan penggunaan telefon pintar untuk tujuan umum dan pembelajaran dalam kalangan pelajar universiti. International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016). 31 Oktober & 1 November 2016. Bandung, Indonesia.

Khor, M. T., & Lim, H. L. (2014). Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (PTPK) dalam kalangan guru Matematik Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 4(1), 29-43. http://www.mycite.my/en/files/article/81219.

Md Khairudin, M. K. A. (2018, April 24). Cabaran guru hadapi Revolusi Perindustrian 4.0. Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2018/04/416349/cabaran-guru-hadapi-revolusi-perindustrian-40.

Norul’ Azmi, N. A., & Zakaria, N. S. (2019). Isu pelaksanaan komunikasi bukan lisan dalam pengajaran Bahasa Arab melalui atas talian. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 4(2), 110-124. Retrieved from http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/60.

Othman, Y., & Othman, A. H. (2016). Keberkesanan penggunaan peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran karangan argumentatif di Sebuah Sekolah Menengah Arab di Negara Brunei Darussalam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(2), 32-45. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/view/46/46.

Payne, K. F. B., Wharrad, H., & Watt, K. (2012). Smartphone and medical related app use among medical students and junior doctors in the United Kingdom (UK): A regional survey. BMC: Medical Informatics & Decision Making, 12, 121. https://doi.org/10.1186/1472-6947-12-121.

Rahmat, R., Mohd Shah, P. & Puteh., S. N. (2011). Kesediaan pelajar terhadap penggunaan teknologi m-pembelajaran [PowerPoint slides]. Retrieved from https://www.slideshare.net/Rashidah_Rahamat353/kesediaan-pelajar-terhadap-penggunaan-teknologi-mpembelajaran-unri-2011.

Sallehin, S. A., & Ab Halim, F. (2018). Penggunaan alat bahan bantu mengajar berasaskan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Zon Benut. Online Journal for TVET Practitioners. Special Issue. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4814.

Syed Hassan, S. N., Zakaria, N., Mohd Raus, N., Hanafi, L. H., & Syed Hassan, D. S. N. (2010). Aplikasi teknologi moden dalam memantapkan pendidikan sunnah di era globalisasi. Seminar Warisan Nabawi kali kedua 2010. 28-29 Julai 2010. Universiti Sains Islam Malaysia.

Tamuri, A. H. (2018). Ke arah memartabatkan pendidikan tahfiz di Malaysia. Ucaptama Simposium Pendidikan Tahfiz 2018. 11 Oktober 2018. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Tamuri, A. H. (2019). Prospek dan cabaran pendidikan Tahfiz dalam sistem pendidikan negara [PowerPoint Slides]. Ucaptama Seminar Halatuju Pengajian Tahfiz. Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (p. 8). Kota Bharu, Kelantan.

Volman, M., & van Eck, E. (2001). Gender equity and information technology in education. The second decade. Review of Educational Research, 71(4), 613-631. https://doi.org/10.3102%2F00346543071004613.

Wiersma, W. (2000). Research methods in education: An introduction. Boston: Allyn and Bacon.

Yahaya, M. (2017). Penilaian Program Tahfiz Ulul Albab di Maktab Rendah Sains MARA (Unpubslied master’s thesis). Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Published

2021-06-15

How to Cite

Yahaya, M. ., Zakaria, R. ., Shaiful, M. ., & Zaid, M. (2021). Persepsi guru dan murid di MITS Selangor terhadap penggunaan teknologi maklumat (ICT) dalam pengajaran tahfiz: The perception of MITS Selangor teachers and students towards the use of information technology (ICT) in teaching. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 574-582. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.139