Aplikasi al-Taḥammul wa al-Adā’ dalam kalangan qurrā’ dan kepentingannya

The application of al-Taḥammul wa al-Adā’ among the qurrā’ and its importance

  • Mohamad Redha Mohamad Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Farhah Zaidar Ramli Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), MALAYSIA
  • Norazman Alias Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Keywords: al-Taḥammul wa al-Adā’, Qurrā’, Talaqqī, Mushāfaḥah, Sanad

Abstract

Al-Quran merupakan sumber rujukan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan seharian. Ia merupakan kitab suci yang sentiasa dibaca, diamalkan dan diwarisi zaman-berzaman. Umat Islam mempelajari al-Quran dengan bimbingan guru bagi memperolehi dan mendapatkan cara bacaan yang sahih. Umum mengetahui al-Quran diwariskan kepada setiap generasi dengan kaedah mengambil bacaan dari guru, iaitu talaqqī (bertemu) secara mushāfaḥah (bacaan mulut ke mulut). Namun masyarakat masih kurang jelas dan tidak mengetahui konsep al-Taḥammul wa al-Adā’ (penerimaan dan pengamalan) dalam periwayatan bacaan al-Quran. Al-Taḥammul merupakan proses penerimaan dan pengambilan sesuatu ilmu, manakala al-Adā’ pula merupakan proses pengamalan sesuatu ilmu. Justeru, artikel ini akan membahaskan aplikasi al-Taḥammul wa al-Adā’ dalam kalangan qurrā’ (perawi bacaan al-Quran) dan kepentingannya. Data-data kajian dikumpul secara analisis dokumen kepustakaan, manakala metode analisis data pula dilakukan secara deskriptif. Dapatan menunjukkan terdapat beberapa kepentingan aplikasi al-Taḥammul wa al-Adā’, iaitu memastikan persambungan sanad, mengelakkan tadlīs atau penyelewengan sanad serta bagi tujuan rekod dan rujukan. Implikasi daripada dapatan kajian adalah mustahak untuk mendidik masyarakat mengetahui dan memahami ilmu al-Taḥammul wa al-Adā’ dalam periwayatan bacaan al-Quran.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-‘Asqalānī, I. H. (2013). Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Mesir: Dar al-Risāla al-‘Alamīyya.

A’Tarahim, M., Hisham, A., & Shaifulbahri, M. (2009). Perkembangan awal ilmu Qira’at. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 2. https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/47/44.

Adam, J. (2014). Analisis pengajian al-Quran bersanad riwayat Hafs di Maahad-Maahad Tahfiz di Negeri Pahang. (Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan). Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.

Alias, N., & Mohamad, K. A. (2018). Penelitian terhadap tekstual ijazah sanad al-Quran. E-Prosiding: International Conference on Islamiyyat Studies. Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Diakses dari: http://conference.kuis.edu.my/irsyad/images/eproceeding/2018/1002-irsyad-2018.pdf.

Alias, N. & Mohamad, K. A. (2015). Fenomena talaqqi al-Quran bersanad riwayat Hafs ‘An ‘Asim menurut tariq al-Syatibiyyah: sumbangannya dalam perkembangan pengajian al-Quran di Malaysia. E-Prosiding: Seminar Wahyu Asas Tamadun IV Peringkat Antarabangsa. Fakulti Pengajian Quran Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia. Diakses dari: https://smk.ukm.my/erep/fail3.cfm?komp=TPP2015640.

Anshori, M. (2011). Kajian ketersambungan sanad (ittisal al-sanad). Jurnal Living Hadis. 1(2). http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1123/1025.

al-Dhahabī. (1995). Ma‘rifat al-Qurrā’ al-Kibār ‘alā al-Ṭabaqāt wa al-A‘ṣār. Istanbul: Turkiye Diyanet Vakfi.

Dzulkifli, I., & Ghani, A. R. (2011). Keperluan bertalaqqi dan bermusyafahah dalam pengajaran dan pembelajaran ilmu al-Qur’an: satu tuntutan. E-Prosiding: Seminar Qirā’āt Peringkat Kebangsaan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Diakses dari: https://docplayer.info/35103539-Keperluan-bertalaqqidan-bermusyafahah-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-ilmu-al-qur-an-satu-tuntutan-oleh-izuli-dzulkifli-abdul-rahman-abdul-ghani.html.

Fadzil, A. (2018). The amazing al-Quran. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

al-Jazarī, I. (2006). Ghāyat al-Nihāya fi Ṭabaqāt al-Qurrā’. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmīyyah.

al-Mahdī. (2010). Ṭuruq al-Ḥukm ‘alā al-Ḥadīth bi al-Ṣiḥḥah au al-Ḍa‘īf. Mesir: Maktabat al-Īman.

Mujāhid, I. (1972). Al-Sab‘ah fi al-Qirā’āt. Mesir: Dar al-Ma‘ārif.

Muṣṭafā, H. (2008). Tuḥfat al-Ikhwān bimā ‘alā min Asānīd Qurrā’ hadhā al-Zamān. Mesir: Muassasah Qurṭubah.

al-Nuwairī. (2003). Sharaḥ Ṭayyiba al-Nashr fī Qirā’āt al-‘Ashr. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah.

al-Raḥīm, A. (2011). Fitnat al-Asānīd wa al-Ijāzāt al-Qur’ānīyyah. Mesir: Dar al-Ṣahābah li al-Turāth.

al-Raḥīm, A. (2013). Āfatu ‘Ulūwwi al-Asānīd. Diakses dari: https://archive.org/details/mohammad_20170123_1551 (diakses pada 12 Disember 2020).

Redha, M., Zaidar, F. & Alias, N. (2020). Konsep al-Taḥammul wa al-Adā’ dalam periwayatan bacaan al-Quran. Dlm. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 84-91.

Saad, A. (2013). Asānīd al-Qirā’āt wa Manhaj al-Qurrā’ fī Dirāsatihā. Riyadh: Maktaba al-Mālik Fahd al-Waṭanīyyah.

Said, I. (2008). Iqrā’ al-Qur’ān al-Karīm: Manhajuhu wa Shurūṭuhu wa Asālibuhu wa Ādābuhu. Jeddah: Markaz al-Dirāsāt wa al-Maklūmat al-Qur’ānīyyah.

Said, K. & Adam, J. (2011). Corak tariq sanad pengajian al-Quran di Negeri Pahang. International Journal on Quranic Research. 1(1). https://ejournal.um.edu.my/index.php/quranica/article/view/5283/3078.

al-Salūm. (2009). Ṭuruq Talaqqī al-Qur’ān ‘inda al-Qurrā’. Arab Saudi: Majalla al-Jundiy al-Muslim.

Soroni, K., Zaidar, F. & Wazir, R. (2016). Keprihatinan ulama nusantara dalam mendokumentasi sanad ilmu-ilmu pengajian Islam. Dlm. Tokoh-tokoh Ulama Melayu Nusantara. Pusat Pengajian Teras, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 425-455.

al-Tahānawi. (1996). Kashshāf Iṣṭilāhāt al-Funūn wa al-‘Ulūm. Beirut: Maktaba Lubnan.

Zaidar, F. (2014). Faktor-faktor dorongan aplikasi Talaqqi Bersanad (TB) dan keperluannya dalam pengajian hadis di Malaysia. (Tesis Doktor Falsafah). Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia.

Zainal Abidin, S., & Ibrahim, M. (2018). Analisis perbandingan metode hermeneutik dan tafsīr bi al-ra’yī dalam penafsiran al-Qur’an. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 3(2), 43-59. Diakses dari http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/5.

Zainuddin, K. et al. (2010). Kamus pelajar. Negeri Sembilan: Al-Azhar Media Enterprise.

Published
2020-12-20
How to Cite
Mohamad, M. R., Ramli, F. Z., & Alias, N. (2020). Aplikasi al-Taḥammul wa al-Adā’ dalam kalangan qurrā’ dan kepentingannya. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 5(2), 425-433. Retrieved from http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/132