Hak pasangan bukan Islam dalam harta perkahwinan terdahulu menurut perspektif syarak

The rights of non-Muslim couples to previous marriage property according to Islamic perspective

Authors

  • Rina Fakhizan Mohd Sukri Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia
  • Zuliza Mohd Kusrin Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia
  • Mohd Zamro Muda Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia
  • Mohd Yazid Ahmad Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.107

Keywords:

Harta, Bukan Islam, Perkahwinan Terdahulu, Syarak

Abstract

Berlainan agama adalah salah satu halangan untuk mewarisi harta sesama suami isteri, ayah ibu dengan anak-anak dan juga saudara mara. Dalam isu melibatkan pasangan daripada perkahwinan sivil, apabila salah seorang daripadanya memeluk agama Islam, isu perwarisan serta pembahagian harta sesama mereka seringkali dibangkitkan. Justeru, artikel ini menganalisis isu perwarisan dan pembahagian harta dalam perkahwinan terdahulu antara pasangan berlainan agama, menurut perspektif syarak.  Objektif perbincangan mencakupi   konsep perwarisan serta pembahagian harta antara suami isteri Muslim dan non-Muslim dalam Islam. Perbincangan juga menganalisis jenis-jenis harta dalam perkahwinan tersebut. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang merujuk kepada data-data premier dan sekunder. Data-data terkumpul seterusnya dianalisis secara deskriptif dan dipersembahkan mengikut tema-tema yang bersesuaian. Hasil kajian mendapati dalam konteks bekas suami isteri yang berlainan agama, terdapat harta yang boleh dituntut oleh pihak yang bukan Islam dan juga tidak boleh dituntut oleh mereka yang bukan Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Majid, M., Abu Bakar, S., Marlon Abdullah, M. Y., Hamjah, S.N., Aini, Z., Mohd Jamil, M. R. & Mansor, N. (2020). Pendekatan mengurus konflik dalam rumah tangga bermadu. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 5(1), 254. Retrieved from http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/98/57.

Abdul Rashid, R. & Ahmad, N. H. (2013). Pengurusan harta melalui hibah: kepentingan dan manfaat dari pelbagai aspek untuk kemajuan ummah. Jurnal Hadhari: An International Journal, 5, 1. Retrieved from https://ejournal.ukm.my/jhadhari/article/view/12601/4070.

Abū ‘Aynayn, B. (1984). Al-‘Alāqat al-ijtimā‘iyyat bayna al-muslimīn wa ghayr al-muslimīn. Beirut: Dār al-Nahdah al-Arabiyyah.

Ahmad, M. Y. & Ibrahim, I. A. (2002). Amalan penamaan harta orang Islam di Malaysia: satu tinjauan ringkas menurut Syariah Islamiah. MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 3(6), 63-80. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/11490828.pdf.

Awang, M. R. (2002). Harta sepencarian: perkembangannya dan kajian kes. Dlm. M. Z. Yahaya, A. B. Mohamad, A. F. Omar & M. Z. Muda (Pnyt.), Isu Syariah dan Undang-undang (pp. 14). Selangor: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Baharudin, N. I. & Mohamed Said, N. L. (2015). Analisis isu pewarisan harta pusaka saudara baru di Malaysia. Prosiding Seminar Fiqh Semasa (pp. 7). Bangi: UKM.

Borkowski, A. (1997). Textbook on succession. New York, NY: Oxford University.

Daradikah, Y. A. I. (1986). Al-Mīrath fi sharī’ah al-Islāmiyyah. Beirut: Muasassah al-Risalah.

al-Fayyumī, A. (t.th.). Al-Miṣbah al-munīr. Kaherah: Dār al-Ma’ārif.

Hamka. (2007). Tafsir Al-Azhar. Jil. 1 & 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Ibn Ḥazm, A. A. S. (1993). al-Muḥallā bi al-Athār. Jil. 8. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Manẓūr, J. M. M. (2003). Lisān al-‘Arab. Jil 6. Kaherah: Dār al-Hadis.

Ibn Qudāmah, M. A. A. (1985). al-Mughni. Jil. 7 & 10. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Jazīrī, A. (t.th.). Kitāb al-fiqh ‘ala al-madhāhib al-arba‘ah (Jil 3.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Jurjānī, A. M. (2000). Kitāb al-ta‘rīfat. Jeddah, KSA: al-Haramain.

Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan fatwa bertarikh 19 September 2000. Retrieved from http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/15206.

al-Maqdisī, A. M. (1992). al-Kāfi fī al-fiqh al-Imam Aḥmad ibn Ḥanbal. Jil. 3. Beirut: Dār al-Fikr.

Md Nor, S. Z. (2002). Pengurusan wakaf, wasiat dan hibah di Malaysia. Dlm. M. Z. Yahaya, A. B. Mohamad, A. F. Omar & M. Z. Muda (Pnyt.), Isu Syariah dan Undang-undang dlm Isu-isu Syariah (pp. 1-11). Selangor: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Mohd Kusrin, Z. & Muda, M. Z. (2010). Kesan pertukaran agama pasangan suami isteri terhadap pemilikan harta: satu sorotan. Dlm. M. Z. Muda, N. L. Mohamad Said, M. A. Samsudin, C. M. Ahmad & I. A. Ibrahim (Pnyt.). Isu-isu Harta Orang Islam Di Malaysia (pp. 130-131). Bangi: Jabatan Syariah.

Mohd Kusrin, Z. (2000). Pemelukan Islam: tinjauan terhadap persoalan nafkah suami, isteri dan anak-anak yang berlainan agama. Kertas Kerja Seminar Penyelidikan ddalam Pengajian Islam Ke 2 (pp 28-30). Bangi: UKM.

Muda, M. Z. (2000). Kesan pertukaran agama dan mazhad terhadap undang-undang diri di Malaysia (Unpublished doctoral thesis), Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor.

Muda, M. Z., Awang, M. R., Mohamad, A. B. & Ahmad, M. Y. (2008). Undang-undang dan pentadbiran pusaka, wasiat dan wakaf orang Islam di Malaysia. Bangi: UKM.

Muhammad, A. K. (1997). Harta penama bukan harta pemberian dan wasiat. Jurnal Syariah, 2, 163-164. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22974.

al-Nadwī, A. (1994). al-Qawā‘id al-fiqhiyyah. Damsyik: Percetakan Darul Qalam.

al-Nawawī, A. Z. (t.th.). Minhāj al-ṭālibīn wa ‘umdāt al-muftīn. Jil. 2. Jeddah, KSA: al-Haramain.

al-Ramlī, S. D. (1983). Niḥāyah al-muḥtāj. Jil. 6. Kaherah: al-Matba’ah al-Amīriyyah.

Saad, Z. (2002). Pentadbiran harta penama di Institusi-institusi Kewangan di Malaysia: satu kajian mengikut perspektif undang-undang Islam (Doctoral thesis, Universiti Malaya, Kuala Lumpur). Retrieved from http://studentsrepo.um.edu.my/926/.

al-Ṣābūnī, M. A. (1996). Al-Mawārīth fī al-sharī‘ah al-Islāmiyyah fī dār al-kitāb wa al-sunnah. Damsyik: Dār al-Quran.

Ṣāliḥ, S. A. (t.th.). Jawāhir al-iklīl. Jil.1. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

al-San‘ānī, M. I. (t.th.). Subul al-salām sharḥ bulūgh al-marām. Jil. 3. Pulau Pinang: Pustaka al-Maarif.

al-Sharbīnī, M. K. (1958). Mughnī al-muḥtāj ila ma’rifat ma‘āni alfāz al-minḥaj. Jil. 2. Kaherah: Matbaah Mustafa al-Halabi.

al-Shawkānī, M. A. M. (t.th.). Nayl al-awṭar sharḥ muntaqā al-akhbār. Jil. 6 & 7. Kaherah: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyah.

Sulong, J. (2014). Hak saudara baru terhadap harta pusaka: analisis undang-undang semasa. JIMK: Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 8, 22. Retrieved from https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/115/89.

al-Zaydān, A. K. (1993), al-Mūfāṣṣsāl fī aḥkām al-mar‘ah wa al-bāyt al-mūslim. Beirut: Muasassah al-Risalah.

al-Zuḥaylī, W. (1997). al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh. Jil. 5. Beirut: Dār al-Fikr.

Published

2021-06-15

How to Cite

Mohd Sukri, R. F. ., Kusrin, Z. M., Muda, M. Z., & Ahmad, M. Y. . (2021). Hak pasangan bukan Islam dalam harta perkahwinan terdahulu menurut perspektif syarak: The rights of non-Muslim couples to previous marriage property according to Islamic perspective. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 523-536. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.107